قانون ارث
غیر مسلمان، اعم از اینکه مسیحی، زرتشتی یا یهودی بوده یا نباشد، از متوفی مسلمان، ارث نمی‌برد.
کد خبر: ۴۵۴۱۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

وصیت نامه دستی یا خودنوشت، سندی است که فرد به موجب آن در خصوص دارایی و امور بعد از فوتش، تعیین تکلیف می‌کند.
کد خبر: ۴۵۲۲۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

وصیت راهی است که موجب تعلق بخشی از ترکه پدر شوهر به عروس شده که میزان آن، حداکثر، یک سوم ترکه می‌باشد.
کد خبر: ۴۵۱۱۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

ارث بردن محجور از قیم، تنها در صورت وجود شرایط این امر امکان پذیر است.
کد خبر: ۴۴۸۶۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

از جمله مهم‌ترین شرایط ارث بردن نوه از پدربزرگ و مادربزرگ، این شرط بوده که فرزند مستقیم پدربزرگ یا مادربزرگ، نباید در هنگام فوت آنها زنده باشد.
کد خبر: ۴۴۷۰۷۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

یکی از حالت‌های مختلف سهم الارث پسران آن است که ورثه متوفی منحصر به یک یا چند پسر باشد که در این حالت، تمام ترکه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
کد خبر: ۴۲۹۴۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

اختلاف در سهم الارث، عدم مشارکت وراث در فروش مال مشترک از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث است.
کد خبر: ۴۲۷۹۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

بر اساس قانون، هر فرد، تنها تا میزان ثلث دارایی خود می‌تواند وصیت کند.
کد خبر: ۴۲۷۶۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

در نحوه تقسیم ارث مادر، در فرض وجود پدر و مادر وی بدون فرزندان، یک سوم سهم مادر او و دو سوم، سهم پدر است.
کد خبر: ۴۲۷۵۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

زمانی که شخصی فوت می‌کند و از او اموالی به جای می‌ماند، باید این اموال میان ورثه او تقسیم شوند.
کد خبر: ۴۲۷۵۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

کد خبر: ۴۲۶۸۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

کد خبر: ۴۲۶۸۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

کد خبر: ۴۲۶۶۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

کد خبر: ۴۲۵۸۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

کد خبر: ۴۲۵۸۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

کد خبر: ۴۲۵۷۴۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

کد خبر: ۴۲۵۶۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

کد خبر: ۴۲۵۵۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

کد خبر: ۴۲۵۵۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

کد خبر: ۴۲۵۵۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷