mizanonline.ir

سرویس مجله حقوقی
مهریه محجورین
مهریه محجورین
به دلیل اینکه محجورین اعم از صغیر و سفیه و مجنون در بسیاری از موارد، حق تصرف در اموال خود را ندارند، لازم است که در بیشتر موارد، تعیین مهریه با اجازه، ولی و یا توسط وی انجام شود.
قانون تجارت چیست؟
قانون تجارت چیست؟
قانون تجارت ایران ناظر بر روابط بازرگانان، اعمال تجارتی و هر امر مرتبط با تجارت است.
مراحل قانونی توقیف اموال بابت نفقه
مراحل قانونی توقیف اموال بابت نفقه
در شرایطی که فرد، محکوم به پرداخت مالی به دیگری شده و از اجرای آن خودداری کند، در صورتی که بدهی، عین معین و مشخصی باشد، آن مال را از وی گرفته می‌شود.
سن رشد در قانون
سن رشد در قانون
زمان رشد و سن در افراد مختلف با توجه به وضع جسمی و روحی آنان، اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص متفاوت است.
توقیف اموال بابت نفقه
توقیف اموال بابت نفقه
نحوه توقیف اموال بابت نفقه این است که خواهان، می‌تواند درخواست توقیف اموال را ضمن دادخواست مطالبه نفقه طرح کند.
معامله اضطراری چیست؟
معامله اضطراری چیست؟
معامله اضطراری، به این معنا است که شخصی، در شرایط ناشی از اضطرار، معامله‌ای انجام می‌دهد که در شرایط عادی، آن را انجام نمی‌داد.