آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحات و الحاقات بعدی

9:57 - 19 خرداد 1403
کد خبر: ۴۷۷۵۶۱۵
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب شانزدهم تیرماه سال ۱۳۶۴ است. آخرین اصلاحات و الحاقات این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۴ تصویب شده است.

خبرگزاری میزان - هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۶۴ به استناد ماده ۷ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ / ۴ / ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع پیشنهاد شماره ۲۴ / ۳۲۴۴ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۶۴ وزارت کشور را به شرح زیر تصویب کرد. آخرین اصلاحات این قانون در سال ۱۳۸۴ انجام شده است.

آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری
با آخرین اصلاحات و الحاقات

ماده ۱ ـ فرمانداران و بخشداران موظفند در اجرای ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری از آغاز انتخابات با دعوت از اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان موجبات نظارت کامل آنان را در کلیه مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند.

ماده ۲ ـ هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان می‌باید رونوشت احکام ناظر یا ناظرین خود را به ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های مربوطه ارسال نماید.

ماده ۳ ـ فرمانداران و بخشداران باید پس از دریافت رونوشت احکام هیئت‌های نظارت از نامبردگان برای تشکیل جلسه دعوت به‌عمل آورند.

ماده ۴ ـ شرکت ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در جلسات هیئت اجرایی به‌منظور نظارت بر صحت اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضاء صورت‌جلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود.

ماده ۵ ـ هیئت‌های نظارت در صورتی که نتوانند شخصاً در جلسه شرکت نمایند ضمن تنظیم صورت‌جلسه، نماینده‌ای از بین خود انتخاب و نماینده منتخب با در دست داشتن یک نسخه از صورت‌جلسه تنظیمی در جلسه متشکله شرکت نموده و صورت‌جلسه تنظیمی را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار محل تسلیم نماید.

ماده ۶ ـ مراجع ذی‌صلاح قانونی در مورد ارسال گزارشات بازرسان (موضوع تبصره ۵ ذیل ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) عبارتند از‌:

شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور.

ماده ۷ ـ هیئت‌های اجرایی شهرستان موظفند یک نسخه از صورت‌جلسات اقدامات خود را که به ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تسلیم می‌نمایند به ستاد انتخابات کشور نیز ارسال دارند.

ماده ۸ ـ در این انتخابات ملاک تبعیت بخشداری‌ها از فرمانداری‌ها، قانون تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران بوده و حوزه‌بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی ملاک عمل نخواهد بود.

ماده ۹ ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر انجام انتخابات ریاست جمهوری، شروع برنامه انتخابات را به وزارت کشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشکیل هیئت اجرایی بخش‌های تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ می‌نمایند. (فرم شماره ۱ و ۲)

ماده ۱۰ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) ـ فرمانداران و بخشداران پس از ارسال تلگراف و تلفنگرام مبنی بر اعلام شروع انتخابات در اجرای ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای تشکیل هیئت اجرایی شهرستان و بخش از اعضای اداری هیئت سریعاً دعوت به‌عمل می‌آورند. (فرم شماره ۳) 

ماده ۱۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) ـ فرمانداران و بخشداران بر اساس دعوتنامه در ساعت مقرر جلسه مشورتی را با حضور اعضای اداری هیئت اجرایی تشکیل داده و پس از تبادل نظر ۳۰ نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم مرکز بخش / شهرستان و بخش مرکزی را تعیین و مراتب را صورت‌جلسه می‌نمایند. (فرم شماره ۴). 

ماده ۱۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - فرمانداران و بخشداران پس از بررسی‌های لازم سی (۳۰) نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم شهرستان ر بخش را تعیین و پس از تاید هیئت نظارت مربوط از اعضای اداری هیئت اجرایی (دادستان یا نماینده وی و رئیس ثبت احوال) و سی (۳۰) نفر معتمدین منتخب برای تشکیل جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی دعوت به‌عمل می‌آورند. 

ماده ۱۳ ـ در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که شورای اسلامی در آن‌ها تشکیل شده باشد فرماندار یا بخشدار در اجرای تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون ریاست‌جمهوری اقدام می‌نمایند. (فرم شماره ۶).

ماده ۱۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - پس از حضور حداقل بیست (۲۰) نفر از معتمدین دعوت شده آنان از بین خود یا خارج هشت (۸) نفر را به‌عنوان معتمدین اصلی و پنج (۵) نفر را به‌عنوان معتمدین علی‌البدل اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند و مراتب صورت‌جلسه می‌شود و به امضای حاضران در جلسه می‌رسد. 

تبصره ـ بخشداران دو نسخه از صورت‌جلسه انتخاب معتمدین هیئت اجرایی بخش را بلافاصله به فرمانداری و فرمانداران نیز دو نسخه از صورت‌جلسه انتخاب معتمدین هیئت اجرایی مرکز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارند. (فرم شماره ۸ و ۹)

ماده ۱۵ ـ فرمانداران پس از تشکیل اولین جلسه هیئت اجرایی مرکز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات کشور اعلام میدارند. (فرم شماره ۱۰)

ماده ۱۶ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) ـ بخشداران پس از وصول دستور فرماندار مبنی بر تشکیل هیئت اجرایی از اعضای اداری هیئت اجرایی بخش دعوت به‌عمل می‌آورند. (فرم شماره ۳) 

ماده ۱۷ - هیئت‌های اجرایی بخش‌ها بلافاصله پس از انتخاب معتمدین و تکمیل عده خود تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین و مراتب را صورت‌جلسه نموده و یک نسخه از آن را وسیله بخشدار برای فرماندار شهرستان جهت طرح در جلسه هیئت اجرایی شهرستان ارسال می‌دارند. (فرم شماره ۱۱ و ۱۳)

ماده ۱۸ ـ بخشداران در اجرای تصمیمات هیئت اجرایی نسبت به صدور حکم عضو رابط اقدام می‌نمایند. (فرم شماره ۱۲)

ماده ۱۹ ـ هیئت اجرایی شهرستان با توجه به ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز شهرستان و بخش مرکزی و بررسی و تصویب مصوبات هیئت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ، ساعت برگزاری انتخابات، محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می‌نماید. (فرم شماره ۱۴).

ماده ۲۰ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) ـ فرمانداران با همکاری نیروی انتظامی نسبت به انتشار آگهی انتخابات در سطح شهرستان اقدام می‌نمایند. (فرم شماره ۱۵).

ماده ۲۱ ـ در اجرای ماده ۴۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فرمانداران موظفند سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه به ستاد انتخابات استانداری ارسال دارند. (فرم شماره ۱۶)

ماده ۲۲ ـ هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش در اجرای ماده ۴۷ قانون نسبت به تنظیم صورت‌جلسه تعیین اعضاء شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اقدام می‌نمایند. (فرم شماره ۱۷)

ماده ۲۳ ـ بخشداران یک نسخه از صورتجلسه انتخاب اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی را به فرمانداری مرکز شهرستان ارسال می‌دارند. (فرم شماره ۱۸)

ماده ۲۴ ـ فرمانداران و بخشداران موظفند با توجه به صورتجلسه هیئت اجرایی مبنی بر تعیین اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی نسبت بصدور ابلاغ آنان اقدام و جهت تحویل صندوق و لوازم و مدارک ثبت نام و اخذ رأی از آنان دعوت بعمل آورند. (فرم شماره ۱۹).

ماده ۲۵ ـ فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی مدارک و لوازم شعبه و همچنین برگ‌های انتخاباتی را تحویل اعضاء شعبه اخذ رأی نموده و پس از توجیه برنامه و روش ثبت‌نام و اخذ رأی و قرائت آراء ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخذ رأی، اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی به محل شعب اعزام شوند. (فرم شماره ۲۰)

ماده ۲۶ ـ فرمانداران می‌باید نسبت به صدور حکم نماینده فرماندار اقدام نمایند. (فرم شماره ۲۱)

ماده ۲۷ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲ و  ۱۸ˏ۰۳ˏ۱۳۸۴) - فرمانداران و بخشداران به‌منظور حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأی با هماهنگی نیرو‌ی انتظامی حداقل دو نفر از مأمورین انتظامی را ضمن صدو‌ر ابلاغ در معیت اعضای شعبه به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی اعزام می‌نمایند. (فرم شماره ۲۱)

ماده (۲۸) برنامه روز اخذ رای:

اعضا شعبه ثبت‌نام و اخذ رای حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر می‌شوند. ابتدا از بین خود نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی اقدام و سپس صندوق اخذ رای را در حضور نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار باز و پس از حصول اطمینان از خالی بودن آن، لفاف و با مهر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای لاک و مهر و مراتب را در صورت‌جلسه ثبت و اخذ رای در ۵ نسخه منعکس و کار ثبت نام و اخذ رای را به شرح مراحل پنج‌گانه زیر آغاز می‌نمایند.

اول - مرحله مراجعه رای‌دهندگان.

دوم - مرحله کنترل

سوم- ثبت‌نام

چهارم - مرحله اخذ رای

پنجم - مرحله تکمیل صورت‌جلسه

اول (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - مرحله مراجعه رای دهندگان

۱ - اعضای شعبه باید کوشش کنند محل اخذ رای حتی‌الامکان دارای درب ورودی و خروجی مجزا باشد و مامورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت‌نام و اخذ رای از ازدحام در محل اخذ رای ممانعت نموده تا اخذ رای در کمال آرامش انجام پذیرد.

۲ - رای‌دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه در محل شعبه ثبت نامه و اخذ رای حضور یافته و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رای وارد محوطه اخذ رای می‌شوند.

دوم (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - مرحله کنترل:

کنترل در دو مرحله انجام می‌شود:

الف - کنترل شناسنامه: نماینده فرماندار یا رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت‌نام و اخذ رای با ملاحظه شناسنامه رای‌دهنده موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهند:

۱ - شناسنامه به مهر انتخابات ریاست جمهوری همان مرحله ممهور نشده باشد.

۲ - شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و دارنده آن در روز اخذ رای وارد سن شانزده (۱۶) سالگی شده باشد.

ب - کنترل انگشت:

نماینده فرماندار یا رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی، انگشت سبابه دست رای دهنده را کنترل می‌نماید که آلوده به رنگ جوهر استامپ که احتمالا نشان دادن رای است نباشد.

تبصره (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲): در صورتی که شناسنامه مراجعه کننده ممهور به مهر انتخابات جاری باشد و یا بر انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ مشخص شده باشد، به دستور نماینده فرماندار از رای دادن وی جلوگیری بعمل می‌آید.

سوم (اصلاحی ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۸۰) - مرحله ثبت نام:

۱ - پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از این که شناسنامه متعلق به مراجعه کننده بوده و او واجد شرایط رای دادن می‌باشد یکنفر از منشی‌ها نسبت به ثبت مشخصات سجلی رای دهنده براساس شناسنامه و سایر اطلاعات مورد نیاز بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رای دهنده روی برگ تعرفه، آن را امضا می‌نماید.

۲ - متصدی ثبت نام، شناسنامه رای دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می‌نماید.

۳ ـ چنانچه انتخابات به شیوه دستی برگزار شود، وزارت کشور می‌تواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رای‌دهندگان از قبیل جنس، سن یا‌تأهل فرم‌های جداگانه‌ای تهیه کند. نماینده فرماندار - بخشدار یا یکی از اعضای شعبه موظفند فرم‌های اطلاعاتی را هنگام ثبت‌نام از رای دهندگان تکمیل نمایند. این فرم‌ها در پایان بدون آنکه داخل صندوق اخذ رای انداخته شوند حسب مورد تحویل بخشداری یا فرمانداری ذی ربط خواهد شد.

چهارم (اصلاحی ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۸۰) - مرحله اخذ رای:

۱ - متصدی ثبت نام برگ رای را از محل پرفراژ (نقطه چین) از تعرفه انتخاباتی جدا نموده و به رای دهنده تسلیم می‌نماید و رای‌دهنده با علامت‌گذاری در مقابل اسم یکی از نامزدها، برگ رای را بدون هرگونه نوشته و یا علامت دیگری و بدون اینکه آن را تا نماید داخل صندوق می‌اندازد. چنانچه انتخابات به شیوه دستی برگزار شود، لازم است رای‌دهنده نام نامزد مورد نظر خود را در محل تعیین شده در برگ رای بنویسد، سپس برگ رای را تا نموده و داخل صندوق بیندازد.

۲ - نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رای نویسی مخفی و به صورت کامل آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ‌یک از اعضای شعبه و نماینده فرماندار و مامورین انتظامی و نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و اصولا کلیه افرادی که به نحوی از انحا در شعبه وظیفه‌ای به عهده دارند حق توصیه به رای دهنده برای انتخاب فرد بخصوصی را ندارند. بدیهی است در صورتی که رای دهنده برای رای دادن نیاز به فرد دیگری داشته باشد باید از وجود افزاد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی باشند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.

۳ - نماینده هیئت نظارت بر انتخابات یا بازرسان وزات کشور در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظفند مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار تذکر دهند و آنان ضمن تنظیم صورت جلسه باید فرد یا افراد خاطی را توسط مامورین انتظامی حاضر در شعبه تحویل مقامات قضایی دهند.

۴ - نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رای مراقبت خواهند نمود تا هیچ فرد مسلحی وارد شعبه اخذ رای نشود. کنترل این امر توسط مامورین انتظامی ودر جلو درب ورودی خواهد بود.

پنجم (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - مرحله شمارش تعرفه و تکمیل صورتجلسه اعضای شعبه پس از انقضای مهلت اخذ رای و حصول اطمینان از این که کلیه مراجعه کنندگان رای خود را در صندوق‌های رای انداخته و فرد دیگری برای رای دادن در محل شعبه وجود ندارد بلافاصله با حضور نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار اقدامات زیر را انجام می‌دهند و پس از تکمیل قسمت‌های دیگر صورت‌جلسه شعبه کار ثبت نام و اخذ رای را به پایان می‌رسانند.

۱ - تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویلی به شعبه، تعداد تعرفه‌های مصرف شده، تعداد تعرفه و برگ رای مصرف نشده باقیمانده را در صورتجلسه درج و کلیه اعضا، نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار زیر آن را امضا می‌نمایند.

۲ - تعرفه‌های مصرف شده، تعرفه و برگ را مصرف نشده باقیمانده را یکجا بسته بندی و همراه با یک نسخه از صورتجلسه شعبه داخل جعبه مناسب قرار داده و با مهر شعبه لاک و مهر می‌نمایند.

۳ - یک نسخه دیگر از صورت‌جلسه شعبه را بدون اینکه درب صندوق اخذ رأی باز شود از محل شکاف صندوق داخل صندوق رأی قرار داده و سپس شکاف مذکور را با پارچه مسدود و لاک و مهر می‌نمایند.

۴ - نسخه سوم صورت‌جلسه تنظیمی به رئیس شعبه و نسخه چهارم به نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و نسخه باقیمانده توسط نماینده فرماندار به هیئت اجرایی مربوط تحویل داده خواهد شد و صندوق یا صندوق‌های اخذ رأی، جعبه محتوی تعرفه‌ها و سایر لوازم انتخاباتی بلافاصله به وسیله رئیس شعبه، نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت بر انتخابات با همراهی ماموران محافظ صندوق به مرکز شمارش آرا منتقل می‌شود.

تبصره (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - اگر در روز اخذ رای حوادث و اشکالات مربوط به انتخابات در محل شعبه پدید آید مراتب در انتهای صورتجلسه (قسمت توضیحات) منعکس می‌شود.

ماده ۲۹ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - برنامه روز اخذ رای مرحله دوم:

برنامه مرحله اول اخذ رای با رعایت نکات زیر در مرحله دوم تکرار می‌شود:

۱ - شناسنامه مراجعه‌کنندگان به دو مهر انتخاباتی که در جریان است ممهور نشده باشد.

۲ - چنانچه شناسنامه رای‌دهنده دارای مهر مرحله اول انتخابات باشد به مهر مرحله دوم نیز ممهور می‌شود.

۳ - چنانچه شناسنامه رای‌دهنده فاقد مهر مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری باشد هنگام رای‌گیری مرحله دوم دوبار به مهر مرحله دوم ممهور می‌شود تا رای دهنده نتواند برای بار دوم رای دهد.

ماده ۳۰ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) ـ هیئت‌های اجرایی بخش‌ها به استثنای بخش مرکزی و مرکز شهرستان بلافاصله پس از دریافت صندوق‌های آراء و مدارک و صورت‌جلسات شعبه ثبت نام و اخذ رأی انتخابات، نسبت به تنظیم صورت‌جلسه جمع آراء شعب مربوطه در حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در پنج نسخه اقدام نموده و مدارک و لوازم و صندوق‌ها را به‌همراه دو نسخه از صورت‌جلسه تنظیمی برای اعلام و ارسال به مرکز شهرستان تحویل بخشدار می‌دهند. (فرم شماره ۲۴ و ۲۵). 

برنامه قرائت و شمارش آرا:

ماده ۳۱ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - بلافاصله پس از رسیدن صندوق یا صندوق‌های رای به محل استقرار دستگاه‌های شمارشگر، قرائت و شمارش آرا به شرح موارد زیر انجام می‌شود:

۱ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - درب صندوق و صندوق‌های رای توسط هیئت اجرایی و با حضور رئیس شعبه نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار و هیئت نظارت شهرستان باز و از روی صورتجلسه داخل آن کد شعبه و تعداد تعرفه‌های مصرف شده به اپراتور اعلام و برگ‌های رای به وی تحویل می‌شود.

تبصره (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - در شهرستانهائی که بیش از یک مرکز شمارش و قرائت آرا دارند، صندوق یا صندوق‌های رای توسط نمایندگان هیئت اجرایی و نمایندگان هیئت نظارت که باید تا دو روز قبل از اخذ رای، هیئت‌های مذکور آنان را تعیین و به فرماندار معرفی نموده باشند باز و کار شمارش انجام می‌شود.

۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - تعداد کل برگ‌های رای داخل صندوق یا صندوقها، تعداد آرا صحیح، تعداد آرا باطله ماخوذه، تعداد آرا باطله غیرماخوذه، تعداد رای هر یک از نامزد‌ها و جمع آرای ماخوذه (مجموعه آرا صحیح باضافه باطله ماخوذه) مربوط به هر شعبه توسط دستگاه مشخص و در قرم نتیجه قرائت و شمارش ارا شعبه در پنج نسخه ثبت و پس از تایید و امضا آن توسط اپراتور و رئیس شعبه نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار تحویل رئیس شعبه می‌شود.

۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - رئیس شعبه با همکاری نماینده هیئت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار بلافاصله یک نسخه از فرم نتیجه قرائت و شمارش آرای شعبه به همراه برگ‌های رای خوانده شده را داخل صندوق یا صندوق‌های رای گذارده و درب آن را می‌بندند و پس از لاک و مهر ضمیمه یک نسخه از فرم نتیجه را قرائت و شمارش آزای شعبه همراه با جعبه محتوی تعرفه‌ها به هیئت اجرایی شهرستان تحویل می‌دهد. نسخه سوم به نماینده فرماندار تحول داده می‌شود تا به هیئت اجرایی بخش تحویل دهد. نسخه چهارم در اختیار نماینده هیئت نظارت بر انتخابات قرار می‌گیرد و نسخه باقیمانده نزد رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رای باقی می‌ماند. برگ‌های رای به تفکیک آرای صحیح باطله ماخوذه و باطله غیرماخوذه بسته بندی شده و داخل صندوق یا صندوق‌ها قرار می‌گیرد.

۴ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - پس از پایان قرائت و شمارش آرا کلیه شعب شهرستان، هیئت اجرایی شهرستان با استفاده از فرم نتیجه قرائت و شمارش آرای هر یک از شعب، نتیجه کلیه اخذ رای شهرستان را صورتجلسه می‌نمایند. این صورتجلسه باید حاوی نتیجه کلی آرا به تفکیک شهر مرکز شهرستان، بخش مرکزی و هر یک از بخش‌های تابعه باشند و به تعداد مورد نیاز تنظیم و یک نسخه آن تحویل هیئت نظارت شهرستان و بقیه نسخه‌ها تحویل فرماندار شود. 

تبصره (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - چنانچه پس از حصول نتیجه شمارش حداقل نود و پنچ درصد (۹۵%) صندوق‌های رای یک شهرستان بقیه صندوق‌ها به علت مشکلات ناشی از صعب‌العبور بودن مسیر شعبه اخذ رای تا مرکز شهرستان، بروز حوادث غیرمترقبه و یا بروز هرگونه مانع پیش‌بینی نشده دیگر به مرکز شهرستان نرسید، این امر مانع از تنظیم صورتجلسه نتیجه کلی شهرستان نخواهد بود مشروط بر آن که تعداد صندوق‌های واصل نشده در صورتجلسه قید شود. 

۵ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - پس از اتمام کار قرائت و شمارش آرا و بدست آمدن نتیجه کلی اخذ رای شهرستان، درب یا درب‌های محل نگهداری صندوق‌های رأی مسدود و با مهر انتخابات و مهر هیئت نظارت لاک و مهر می‌شود و بلافاصله جعبه‌های محتوی تعرفه‌ها نیز به منظور استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز مندرج در آن‌ها تحویل اپراتور می‌شود و پس از پایان کار درب یا درب‌های محل نگهداری صندوق‌ها باز و پس از قرار دادن جعبه‌های محتوی تعرفه لاک و مهر شده در آن، درب محل نگهداری صندوق‌ها و جعبه‌های محتوی تعرفه بسته و لاک و مهر می‌شود. 

تبصره (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - درب محل نگهداری صندوق‌های رای تا زمان وصول دستور امحای اوراق انتخاباتی باز نخواهد شد مگر در صورت نیاز، به تشخیص هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و یا دستور وزارت کشور و با حضور هر دو هیئت اجرایی و نظارت شهرستان که پس از رفع نیاز مجددا درب یا درب‌های محل نگهداری بسته و به ترتیب قبل لاک و مهر می‌شود. 

ماده ۳۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - فرماندار پس از دریافت صورت‌جلسه نتیجه کلی اخذ رای شهرستان از هیئت اجرایی بلافاصله نتیجه را با سریع‌ترین وسیله مخابراتی به ستاد انتخابات کشور اعلام و پس از وصول نظریه ستاد انتخابات کشور مبنی بر انتشار آگهی نتیجه اخذ رای شهرستان، در اجرای ماده (۸۰) قانون انتخابات ریاست جمهوری نسبت به تنظیم آگهی مذکور و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام و دو نسخه از صورتجلسه نتیجه کلی اخذ رای شهرستان را به ستاد انتخابات کشور، و به هر یک از بخش‌های تابعه نیز یک نسخه ارسال می‌نماید و نسخه آخر در بایگانی فرمانداری باقی می‌ماند. 

ماده ۳۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - مسئولیت نگهداری و حفاظت مدارک انتخابات و صندوق‌های اخذ رای تا وصول دستور امحای اوراق انتخابات به عهده فرماندار خواهد بود. 

ماده ۳۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) ـ فرمانداران پس از دریافت صورت‌جلسات قرائت آراء بخش‌های تابعه، کلیه مدارک و لوازم و صندوق‌های مربوطه را در اسرع وقت به هیئت اجرایی مرکز شهرستان تحویل نموده و هیئت اجرایی مرکز شهرستان سریعاً اقدام می‌نمایند. (فرم شماره ۲۸). 

ماده ۳۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) ـ فرمانداران پس از دریافت صورتجلسه انتخابات از هیئت اجرایی شهرستان ضمن رعایت ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و ارسال دو نسخه از صورت‌جلسه مذکور به ستاد انتخابات کشور و همچنین وصول نظریه مجدد ستاد انتخابات کشور نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام می‌نمایند. (فرم شماره ۲۹ و ۳۰) 

ماده ۳۶ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - در پایان مهلت قانونی (حداکثر دو روز پس از تاریخ انتشار آگهی نتیجه اخذ رای در شهرستان) هیئت اجرای شهرستان با حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و به شکایات واصله رسیدگی می‌نمایند و مراتب را در پنج (۵) نسخه صورت‌جلسه نموده و به فرماندار تسلیم می‌دارد.

تبصره (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - در صورتی که تا پایان مهلت قانونی هیچ‌گونه شکایتی به هیئت اجرایی نرسیده باشد مراتب عدم وصول شکایت نیز در پنج (۵) نسخه صورتجلسه و به فرماندار تسلیم می‌شود.

ماده ۳۷ ـ فرماندار بلافاصله ۳ نسخه صورتجلسه رسیدگی به شکایات دریافتی از هیئت اجرایی شهرستان را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارد. (فرم شماره ۳۳).

ماده ۳۸ ـ ستاد انتخابات کشور دو نسخه از صورتجلسات واصله موضوع ماده فوق را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظریه نهائی شورای نگهبان ارسال میدارد.

ماده (۳۹) (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) وزارت کشور پس از دریافت نظریه شورای نگهبان مبنی بر صحت برگزاری انتخابات یا توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات ریاست جمهوری، مراتب را به مسئولین اجرایی انتخابات ابلاغ می‌نمایند.

ماده ۴۰ ـ فرمانداران پس از دریافت نظریه شورای نگهبان از طریق ستاد انتخابات کشور بلافاصله نسبت به تنظیم صورت‌جلسه نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام و ضمن مخابره نتیجه نهایی دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌نمایند. (فرم شماره ۳۴ و ۳۵ و ۳۶).

ماده ۴۱ ـ فرمانداران سراسر کشور پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر امحاء آراء و اوراق انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور اعضاء هیئت اجرایی و حتی‌الامکان هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان نسبت به امحاء آراء و اوراق مصرف شده انتخابات شهرستان به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورت‌جلسه و دو نسخه آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارد. (فرم شماره ۳۷ و ۳۸).

ماده ۴۲ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - چنانچه در خارج از کشور و یا در همه یا تعدادی از شهرستان‌های یک استان که با توجه به امکانات و یا هر دلیل دیگر قرائت و شمارش آرا با دستگاه شمارشگر مقدور و میسر نباشد، کار قرائت و شمارش آرا با دست و با رعایت مواد زیر انجام می‌شود.

۱ - کلیه اصلاحات به‌عمل آمده در مواد ۱ الی ۲۷ آیین‌نامه معتبر و ملاک عمل است.

۲ - در ماده ۲۸ اصلاحات بعمل آمده در مراحل اول الی چهارم کلا معتبر و ملاک عمل است ولی مراحل پنجم و ششم این ماده به وضعیت قبل از اصلاح معتبر و ملاک عمل خواهد بود مشروط بر آن اصلاحات به‌عمل آمده در مواد ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران رعایت شود.

۳ - مواد ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه بدون اصلاحات و به وضعیت قبل معتبر و ملاک عمل می‌باشد.

ماده ۴۳ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - حذف، تغییر و یا اصلاح فرم‌های مربوط به این آیین‌نامه و یا الحاق فرم‌های جدید مورد نیاز به آن، پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است.

فرم‌ها

فرم شماره ۱ اعلام وصول دستور شروع انتخابات
بسمه تعالی
تلگراف ـ تلفنگرام
تهران. کشور. انتخابات
در اجرای دستور شماره..... مورخ..... بدینوسیله شروع برنامه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می‌دارد.
فرماندار شهرستان‌....

فرم شماره ۲
بسمه تعالی
آقای‌.... بخشدار
در اجرای ماده ۳۸ قانون انتخابات دستور فرمائید نسبت به تشکیل هیئت اجرائی بخش برابر مقررات اقدام نمایند.
فرماندار شهرستان‌....

فرم شماره ۳
بسمه تعالی
آقای‌..... نماینده دادستان/ دادستان
آقای‌.... رئیس ثبت احوال
آقای‌.... ناظر شورای نگهبان
در اجرای ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری خواهشمند است در جلسه ایکه بمنظور تعیین معتمدین هیئت اجرائی انتخابات در ساعت‌... روز .... در محل فرمانداری/ بخشداری تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانید.
فرماندار/ بخشدار‌...

فرم شماره ۴
صورتجلسه تعیین ۳۰ نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم
مرکز شهرستان و بخش مرکزی/ بخش
بسمه تعالی
در اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری جلسه اعضای اداری هیئت اجرائی شهرستان/ بخش مطابق دعوتنامه شماره ....... مورخ ..... بمنظور انتخاب ۳۰ نفر معتمدین اقشار مختلف مردم در ساعت .... روز .... در محل فرمانداری/ بخشداری‌... تشکیل گردید و پس از مشورت و تبادل نظر ۳۰ نفر معتمدین اقشار مختلف مردم بخش مرکز شهرستان و بخش مرکزی/ بخش بشرح ذیل‌:

۱- خانم / آقای ۱۶- "
۲- " ۱۷- "
۳- " ۱۸- "
۴- " ۱۹- "
۵- " ۲۰- "
۶- " ۲۱- "
۷- " ۲۲- "
۸- " ۲۳- "
۹- " ۲۴- "
۱۰- " ۲۵- "
۱۱- " ۲۶- "
۱۲- " ۲۷- "
۱۳- " ۲۸- "
۱۴- " ۲۹- "
۱۵- " ۳۰- "
انتخاب و قرار شد برای تعیین معتمدین اصلی و علی ‎البدل هیئت اجرائی وسیله بخشداری/ فرمانداری از آنان دعوت به‌عمل آید.
-امضاء اعضای اداری هیئت اجرائی انتخابات شهرستان/ بخش
-امضاء ناظرین یا ناظر شورای نگهبان‌.......

دعوتنامه
فرم شماره ۵
بسمه تعالی
آقای/ خانم‌..... نظر به اینکه در اجرای ماده ۳۹ قانون انتخابات ریاست [جمهوری]از طرف اعضای اداری هیئت اجرائی بعنوان معتمد انتخاب شده اید خواهشمند است برای شرکت در جلسه‌ای که در ساعت .... روز .... بمنظور انتخاب معتمدین اصلی و علی‎‌البدل هیئت اجرایی انتخابات در این فرمانداری/ بخشداری تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانید.
فرماندار/ بخشدار ......

دعوتنامه
فرم شماره ۶
بسمه تعالی
شورای اسلامی شهرستان/ بخش ....
در اجرای قانون ریاست جمهوری خواهشمند است نسبت به انتخاب و معرفی یکنفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان/ بخش بمنظور شرکت در هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری که در محل فرمانداری/ بخشداری تشکیل میگردد، ضمن ارسال یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی اقدام فرمائید.
فرماندار/ بخشدار ....

فرم شماره ۷
صورت‌جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی‌‎البدل هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان/ بخش
بسمه تعالی
در اجرای ماده ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری به منظور انتخاب معتمدین اصلی و علی‎‌البدل هیئت اجرایی انتخابات شهرستان‌/ بخش ...... و بر طبق دعوتنامه شماره .... مورخ ...... فرمانداری/ بخشداری ..... جلسه معتمدین در ساعت‌..... روز ...... در محل فرمانداری/ بخشداری تشکیل گردید پس از حصول اکثریت (تعداد .... نفر) اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه ۸ نفر افراد مشروحه زیر‌:
۱ – آقای/ خانم
۲ - "
۳ - "
۴ - "
۵ - "
۶ - "
۷ - "
۸ - "
بعنوان معتمدین اصلی و پنج نفر افراد مشروحه زیر‌:
۱ – آقای/ خانم
۲ - "
۳ - "
۴ - "
۵ - "
بعنوان معتمدین علی‎ البدل هیئت اجرائی انتخابات ریاست جمهوری مرکز شهرستان و بخش مرکزی/ بخش انتخاب شدند.
امضاء فرماندار/ بخشدار امضای مدعوین حاضر در جلسه
امضای ناظرین یا ناظر شورای نگهبان

فرم شماره ۸
بسمه تعالی
فرماندار شهرستان ....
بدینوسیله دو نسخه صورتجلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی ‎البدل هیئت اجرایی بخش ...... به پیوست ارسال میگردد.
بخشدار‌.....

فرم شماره ۹
بسمه تعالی
ستاد انتخابات کشور
بدینوسیله دو نسخه صورتجلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی ‎‎البدل هیئت اجرائی شهرستان ..... بپیوست ارسال میگردد.
فرماندار شهرستان‌....

فرم شماره ۱۰ تلگراف. تلفنگرام
تهران. کشور. انتخابات
در اجرای ماده ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره‌های ذیل آن جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی‎ البدل هیئت اجرائی شهرستان و بخش مرکزی ..... تشکیل و در نتیجه افراد مشروحه الاسلامی زیر:
۱- خانم/ آقای با رأی
۲- " با رأی
۳- " با رأی
۴- " با رأی
۵- " با رأی
۶- " با رأی
۷- " با رأی
۸- " با رأی
بعنوان معتمدین اصلی هیئت اجرائی و ۵ نفر افراد مشروح الاسلامی زیر‌:
۱ ـ خانم/ آقای
۲ - "
۳ - "
۴ - "
۵ - "
به عنوان معتمدین علی ‌البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.
فرماندار شهرستان ....

فرم شماره ۱۱
صورت جلسه تعیین تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری
بسمه تعالی
در اجرای ماده ۴۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری جلسه هیئت اجرایی انتخابات بخش ..... در ساعت ...... روز ...... در محل بخشداری تشکیل و نسبت به تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی این بخش بشرح زیر‌:
شعبه شماره ۱ واقع در .....
شعبه شماره ۲ واقع در .....
-
-
-
-
اقدام و مقرر گردید یک نسخه از این صورتجلسه بلافاصله به‌منظور طرح در هیئت اجرایی مرکز شهرستان وسیله بخشداری بفرمانداری شهرستان ارسال گردد ضمناً آقای ..... بعنوان عضو رابط بخشداری یا فرمانداری تعیین گردید تا پس از صدور حکم توسط آقای بخشدار تکالیف مربوط را بنحو احسن انجام دهد.
- امضای اعضای هیئت اجرایی بخش .....
- امضای ناظر یا ناظرین شورای نگهبان ....

فرم شماره ۱۲ حکم عضو رابط
بسمه تعالی
آقای .......
بموجب صورتجلسه مورخ .... هیئت اجرائی بخش .... بعنوان عضو رابط انتخابات ریاست جمهوری این بخشداری با فرمانداری .... تعیین میشوید که برابر مقررات نسبت به انجام وظایف و تکالیف محوطه اقدام نمائید.
بخشدار .....

فرم شماره ۱۳
بسمه تعالی
آقای فرماندار .....
در اجرای ماده ۴۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری بدینوسیله یک نسخه صورتجلسه تعیین شعب ثبت نام و اخذ رأی این بخش جهت طرح در هیئت اجرایی شهرستان توسط آقای ..... عضو رابط این بخشداری به پیوست ارسال می‌گردد.
بخشدار ....

فرم شماره ۱۴ آگهی انتخابات
بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
آگهی انتخابات ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران
در اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع اهالی مبارز و متعهد شهرستان ...... میرساند‌:
کلیه کسانیکه باستناد ماده ۳۶ قانون انتخابات حق شرکت در انتخابات را دارند، برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در تاریخ .... از ساعت .... صبح لغایت ...... بعد از ظهر با در دست داشتن شناسنامه به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی مشروحه زیر مراجعه نموده و پس از ثبت نام، رأی خود را در صندوق رأی بیندازند‌:
اول مرکز شهرستان و بخش مرکزی
شعبه شماره ۱ ثبت نام و اخذ رأی واقع در ......
شعبه شماره ۲ ثبت نام و اخذ رأی واقع در ......
شعبه شماره ۳
-
-
-
دوم بخش ....
شعبه شماره ۱ ثبت نام و اخذ رأی واقع در ......
شعبه شماره ۲ ثبت نام و اخذ رأی واقع در ......
-
-
-
سوم بخش .....
چهارم بخش ..........
-
-
-
شرایط انتخاب کنندگان‌:
۱ ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ ـ ورود به سن ۱۶ سالگی.
۳ ـ عدم جنون.
مقررات جزائی (مجازات)‌:
ماده ۸۴ ـ مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۳۳ به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد‌:

الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.

ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا با‎لمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی موثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را برهم بزند مرتکب از یک تا پنجسال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۸۶ ـ مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

ماده ۸۷ ـ اعضاء اداری هیئت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا شش ماه بحکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۸۸ ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده ۶۸ و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزد‌های انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۸۹ ـ چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوستر‌های منصوبه در تابلو‌ها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا سه ماه محکوم میگردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند.

ماده ۹۰ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد.

ماده ۹۱ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۴ تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (در صورتیکه نویسنده مشخص نباشد) تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

ماده ۹۲ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افتراء یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

ماده ۹۳ ـ در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین بهر طریقی از یکی از کاندیدا‌ها جرم محسوب می‌شود.

تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش‌ماه تا یکسال از خدمات دولتی یا شش‌ماه تا یکسال زندان خواهد بود.

ماده ۹۴ ـ مجازات‌های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

فرم شماره ۱۵
بسمه تعالی
شهربانی/ ژاندارمری .....
به پیوست تعداد‌..... برگ آگهی انتخابات ریاست جمهوری ارسال میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به الصاق آگهی‌های مزبور وسیله مأموران در معابر عمومی و گذرگاه‌ها سریعاً اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام دارند.
فرماندار/ بخشدار .....

فرم شماره ۱۶
بسمه تعالی
ستاد انتخابات کشور
ستاد انتخابات استانداری .......
به پیوست تعداد ...... نسخه آگهی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان ..... جهت اطلاع ارسال میشود.
فرماندار ......

فرم شماره ۱۷
صورتجلسه تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری بخش/ شهرستان
بسمه تعالی
در اجرای ماده ۴۷ قانون، هیئت اجرایی انتخابات بخش/ شهرستان .... در ساعت .... روز ..... در محل بخش/ شهرستان ..... تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی بخش/ شهرستان .... بشرح زیر تعیین گردیدند‌:
اول ـ شعبه شماره ۱ واقع در ..... به عضویت
۱ ـ خانم/ آقای
۲ - "
۳ - "
۴ - "
۵ - "
دوم ـ شعبه شماره ۲ واقع در ..... به عضویت
۱ ـ خانم/ آقای
۲ - "
۳ - "
۴ - "
۵ - "
سوم ـ شعبه شماره ۳ واقع در ..... به عضویت
۱ ـ خانم/ آقای
۲ - "
۳ - "
۴ - "
۵ - "
چهارم و پنجم و ششم و ......
- امضاء اعضاء هیئت اجرایی انتخابات بخش/ شهرستان .....
- امضاء ناظر یا ناظرین شورای نگهبان ......
مهر بخشداری/ فرمانداری ....

فرم شماره ۱۸
بسمه تعالی
فرمانداری .....
بدینوسیله یک نسخه از صورتجلسه انتخاب اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی بخش ...... به پیوست ارسال میگردد.
بخشدار .......

فرم شماره ۱۹ دعوتنامه
بسمه تعالی
آقای/ خانم ......
در اجرای تصمیم هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان/ بخش ..... و بعضویت شعه ثبت نام و اخذ رأی شماره .... واقع در .... انتخاب گردیده اند خواهشمند است رأس ساعت ....... روز .... مورخ .... جهت تحویل گرفتن صندوق اخذ رأی و سایر اوراق و لوازم انتخاباتی شعبه مربوطه در محل ..... حضور بهمرسانید.
فرماندار/ بخشدار ......

فرم شماره ۲۰
بسمه تعالی
اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی شماره ..... شهرستان .... در ساعت .... روز .... در بخشداری/ فرمانداری ...... حضور یافته و پس از آشنائی با برنامه انتخابات، لوازم و مدارک ثبت نام و اخذ رأی را بشرح زیر دریافت نمودند‌:
۱ ـ برگ انتخاباتی ....... برگ
۲ ـ متقال برای لفاف صندوق‌...... متر
۳ ـ صندوق انتخابات ..... عدد
۴ ـ مهر انتخابات ریاست جمهوری ..... عدد
۵ ـ استامپ ..... عدد
۶ ـ مداد ...... عدد
۷ - خودکار آبی ...... عدد
۸ ـ جوهر استامپ ...... عدد
۹ ـ لاک ....... عدد
۱۰ ـ شمع ....... عدد
۱۱ ـ سوزن ....... عدد (همراه با نخ)
۱۲ ـ خودکار قرمز ...... عدد
۱۳ ـ متقال برای تهیه پرده (تابلو ...... متر که بالای درب ورودی محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی نصب میشود و جمله زیر‌:
شعبه شماره .... ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری) روی آن نوشته خواهد شد اینجانبان اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی، حداقل یک روز قبل از ثبت نام و اخذ رأی در محل شعبه حضور یافته و در حسن اجرای وظایف قانونی خود منجمله نصب پرده (تابلو) شعبه ثبت نام و اخذ رأی (شماره ....) و تهیه سایر نیازمندی‌ها تسهیلات لازم را فراهم نمائیم.
محل امضاء اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی شماره ....

فرم شماره ۲۱
بسمه تعالی
آقای/ خانم ........
در اجرای ماده ۴۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بموجب این حکم بشما مأموریت داده میشود که بعنوان نماینده فرماندار در معیت اعضاء و مأمورین شعبه ثبت نام و اخذ رأی شماره ....... بخش ... شهرستان ..... یک روز قبل از روز اخذ رأی به محل شعبه مذکور واقع در ..... عزیمت و تا پایان انتخابات در محل شعبه مستقر و نسبت به انجام وظایف محوله اقدام و در حسن اجرای انتخابات با اعضاء شعبه مزبور همکاری و تشریک مساعی نموده و نتیجه را در مراجعت گزارش نمائید.
فرماندار ......

فرم شماره ۲۲
بسمه تعالی
سرکار ......
در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به معرفی نامه شماره ...... مورخ ...... شهربانی/ ژاندارمری شهرستان/ بخش ... به موجب این حکم بشما مأموریت داده میشود در معیت نماینده فرمانداری و اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی شماره .... بخش .... شهرستان ..... یک روز قبل از اخذ رأی به محل شعبه واقع در .... عزیمت و تا پایان زمان ثبت نام و اخذ رأی و شمارش و قرائت آراء و تنظیم صورتجلسات مربوط و تحویل صندوق اخذ رأی و مدارک انتخاباتی به فرمانداری/ بخشداری‌.... با اعضاء شعبه همکاری و تشریک مساعی نمائید.
فرماندار/ بخشدار......

فرم شماره ۲۳
بسمه تعالی
صورتجلسه شعبه شماره ...... ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری بخش .... شهرستان ....
الف ـ در ساعت .... صبح روز .... مورخ .... یک ساعت قبل از شروع رأی گیری ابتدا هیئت رئیسه شعبه انتخاب و بعد با اطمینان از خالی بودن صندوق رأی درب آن بسته و سطح بیرونی صندوق لفاف و با مهر انتخابات لاک و مهر گردید.

ردیف     نام و نام خانوادگی عنوان محل امضاء    ردیف نام و نام خانوادگی عنوان محل امضاء
۱    رئیس شعبه   ۶   نماینده فرماندار  
۲   نایب رئیس   ۷   نماینده هیئت نظارت  
۳   منشی          
۴   منشی          
۵   منشی          

ب ـ پس از اخذ رأی و پایان مهلت مقرر قانونی، شمارش و قرائت آراء بر طبق قانون و دستور‌العمل‌های مربوط آغاز و بشرح زیر مشخص شد‌:
۱ ـ تعرفه‌های (ته چک‌های) مصرف شده.
۲ ـ برگ‌های رأی داخل صندوق.
۳ ـ برگ‌های رأی اضافه بر تعرفه (ته چک) که باطل و بسته بندی شده و عدد (۳) در پشت آن نوشته شده.
۴ ـ برگ‌های رأی بدون مهر انتخابات که باطل و بسته بندی شده و عدد (۴) در پشت آن نوشته شده.
۵ - اوراق رأی با کاغذ‌های متفرقه (غیر از برگ رأی) که باطل و بسته بندی شده و عدد (۵) در پشت آن نوشته شده.
۶ ـ برگ‌های رأی مشمول بند‌های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۱۰ مذکور در ماده ۲۶ قانون که باطل و بسته بندی شده و عدد (۶) در پشت آن نوشته شده.
۷ ـ برگ‌های رأی سفید داخل صندوق که باطل و بسته بندی شده و عدد (۷) در پشت آن نوشته شده.
۸ ـ برگ‌های رأی که اسامی مندرج آن غیر قابل خواندن بود که باطل و بسته بندی شده و عدد (۸) در پشت آن نوشته شده.
۹ ـ برگ‌های رأی که دارای نام، امضاء یا اثر انگشت رأی دهنده بود که باطل و بسته بندی شده و عدد (۹) در پشت آن نوشته شده.
۱۰ ـ برگ‌های رأی که تمام اسامی نوشته شده در آن‌ها اسامی غیر از نامزد‌های تأیید شده که باطل و بسته بندی شده و عدد (۱۰) در پشت آن نوشته شده.
۱۱ ـ برگ‌های رأی که از طریق خرید و فروش بدست آمده که باطل و بسته بندی شده و عدد (۱۱) در پشت آن نوشته شده.
۱۲ ـ برگ‌های رأی صحیح قانونی که توسط اعضای شعبه قرائت و تعداد آراء هر یک از دارندگان رأی در پشت این صورتجلسه (فرم نتایج آراء انتخابات ریاست جمهوری) در ستون مربوط به خود در مقابل نام هر یک از آنان با عدد و با حروف نوشته شده و سپس برگ‌های رأی مذکور بسته بندی گردیده.
ج ـ شمارش و قرائت آراء در ساعت ..... روز ...... مورخ ..... پایان پذیرفت و این صورتجلسه در پنج نسخه تنظیم و بصورت زیر‌:
۱ ـ یک نسخه همراه با کلیه تعرفه‌ها، برگ‌های رأی مأخوذه و برگ‌های رأی باطله داخل صندوق رأی قرار گرفت.
۲ ـ یک نسخه به آقای‌.... ناظر شورای نگهبان تحویل شد.
۳ - یک نسخه به آقای‌.... رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأی تحویل گردید.
۴ - دو نسخه به آقای‌.... رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأی جهت تحویل به‌هیئت اجرائی بخش / شهرستان مربوط تسلیم و سپس صندوق رأی لفاف و با مهر انتخابات لاک و مهر گردیده و مقرر شد اعضاء شعبه بهمراه مأمورین انتظامی و نماینده فرماندار، صندوق رأی لاک و مهر شده و سایر لوازم و مدارک انتخاباتی را سریعاً به‌هیئت اجرائی مربوط تحویل نمایند.

ردیف     نام و نام خانوادگی عنوان محل امضاء    ردیف نام و نام خانوادگی عنوان محل امضاء
۱    نماینده هیئت نظارت   ۵ نماینده فرماندار منشی  
۲   نماینده فرماندار   ۶ نماینده هیئت نظارت  منشی  
۳   رئیس شعبه   ۷   منشی  
۴   نایب رئیس   ۹   محافظ   
        ۱۰   محافظ  

       
فرم شماره ۲۴
صورتجلسه نتایج اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در بخش
بسمه تعالی
باستناد برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در بخش ...... شهرستان ..... و منضمات مربوطه که پیوست است، کل اوراق رأی مأخوذه بالغ بر .... برگ و اوراق رأی باطله ..... برگ بود که در نتیجه اشخاص زیر‌:
۱ ـ آقای ...... دارای ........ رأی
۲ ـ
۳ ـ
۴ ـ
۵ ـ
-
-
-
بودند کلیه مدارک و لوازم و صندوق‌های آراء بضمیمه دو نسخه از این صورتجلسه برای ارسال به هیئت اجرائی مرکز شهرستان تحویل آقای .... بخشدار ..... گردید.
امضاء اعضاء هیئت اجرایی بخش .....
مضاء ناظر یا ناظرین شورای نگهبان

فرم شماره ۲۵
بسمه تعالی
تلفنگرام ـ تلگراف
فرمانداری .........
اخذ رأی و قرائت آراء انتخابات ریاست جمهوری در بخش ..... در روز .... در تعداد ..... شعبه بعمل آمد. کل اوراق رأی مأخوذه، بالغ بر ...... برگ و اوراق رأی باطله .... برگ بود که در نتیجه دارندگان رأی به ترتیب عبارتند از‌:
۱ - آقای ........ دارای ....... رای
۲ ـ
۳ ـ
۴ ـ
۵ ـ
-
-
-
ضمناً صورتجلسه نتیجه کلی اخذ رأی این بخش متعاقباً ارسال خواهد شد.
بخشدار‌....

فرم شماره ۲۶
بسمه تعالی
فرمانداری شهرستان .......
بدینوسیله باطلاع میرساند اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در بخش .... که در تعداد ..... شعبه ثبت نام و اخذ رأی برگزار گردید پایان پذیرفت اینک تعداد ..... صندوق اخذ رأی مربوط به شعب ثبت نام و اخذ رأی این بخش بهمراه صورتجلسات و سایر لوازم و مدارک وسیله عضو رابط این بخشداری بهمراه محافظین صندوق‌ها جهت تسلیم به هیئت اجرائی مرکز شهرستان ارسال میشود. خواهشمند است دستور فرمایند وصول صورتجلسات و صندوق‌های اخذ رأی و سایر لوازم و مدارک انتخاباتی را باین بخشداری اعلام نمایند.
بخشدار ....

فرم شماره ۲۷
بسمه تعالی
تلفنگرام ـ تلگراف
تهران. کشور انتخابات
اخذ رأی و قرائت آراء انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان .... در روز ... در تعدا‌د .... شعبه بعمل آمد. کل اوراق رأی مأخوذه بالغ بر ..... برگ و اوراق رأی باطله ...... برگ بود که در نتیجه دارندگان رأی به ترتیب عبارتند از‌:
۱- آقای دارای رأی
۲- آقای دارای رأی
۳- آقای دارای رأی
۴- آقای دارای رأی
۵- آقای دارای رأی
-
-
-
-
ضمناً نتیجه نهائی اخذ رأی و قرائت آراء و صورتجلسه مربوطه پس از دریافت نظر شورای نگهبان (از طریق ستاد انتخابات کشور متعاقباً ارسال خواهد شد.)
فرماندار شهرستان ....

فرم شماره ۲۸
صورت‌جلسه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ......
هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان .... بر اساس صورت‌جلسات دریافتی از هیئت‌های اجرایی بخش‌ها و شعب ثبت نام اخذ رأی مرکز شهرستان نتیجه انتخابات شهرستان ..... را که در روز ... بعمل آمده بشرح زیر اعلام میدارد:
کل اوراق رأی مأخوذه بالغ بر ...... برگ و اوراق رأی باطله .... برگ بود که در نتیجه اشخاص ذیل میباشند‌:
۱- آقای .... دارای رأی
۲- آقای دارای رأی
۳- آقای دارای رأی
۴- آقای دارای رأی
۵- آقای دارای رأی
-
-
-
کلیه مدارک و لوازم و صندوق‌های رأی این شهرستان به ضمیمه دو نسخه از صورتجلسه تحویل آقای ...... فرماندار شهرستان ..... گردید تا نسبت به تنظیم و انتشار آگهی نتیجه انتخابات اقدام نماید.
محل امضای اعضاء هیئت اجرائی مرکز شهرستان
محل امضای اعضای هیئت نظارت بر انتخابات

فرم شماره ۲۹
بسمه تعالی
ستاد انتخابات کشور
بپیوست دو نسخه صورتجلسه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ...... ارسال می‌گردد.
فرماندار ......

فرم شماره ۳۰
آگهی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
بسمه تعالی
در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع کلیه اهالی شهرستان .... میرساند در نتیجه انجام انتخابات که در روز .... در شهرستان .... بعمل آمد جمع آراء مأخوذه .... برگ بود که در نتیجه اشخاص زیر‌:
۱- آقای ..... دارای ........ رأی
۲- آقای دارای رأی
۳- آقای دارای رأی
۴- آقای دارای رأی
۵- آقای دارای رأی
-
-
-
بوده اند. اینک در اجرای ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ۲ روز هیئت اجرائی در محل فرمانداری ... برای قبول شکایات آماده میباشند.
فرماندار شهرستان .....

فرم شماره ۳۱
بسمه تعالی
در اجرای ماده ۸۰ قانون، جلسه مشترک هیئت اجرائی و هیئت نظارت شهرستان‌.... در ساعت‌.... روز‌.... مورخ‌.... برای رسیدگی به شکایات واصله راجع به انتخابات ریاست جمهوری در محل فرمانداری تشکیل گردید که، چون در مهلت قانونی هیچگونه شکایتی واصل نشده بود بنابراین صحت انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ..... مورد تأیید قرار گرفت.
امضاء هیئت اجرائی انتخابات شهرستان ....
امضاء ناظرین شورای نگهبان شهرستان ....

فرم شماره ۳۲
صورتجلسه بررسی شکایات انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ....
بسمه تعالی
جلسه هیئت اجرائی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ..... در ساعت .... برای رسیدگی به شکایات واصله راجع به انتخابات ریاست جمهوری شهرستان ..... در محل فرمانداری تشکیل گردید مجموع شکایات رسیده .... برگ میباشد که در هر مورد هیئت اجرائی بشرح زیر اظهار نظر مینماید‌:
۱ ـ شکایت آقای/ خانم .... مطرح گردید نامبرده مدعی است که ..... با توجه به بررسیهائیکه بعمل آمده است بنظر هیئت اجرائی شکایت مزبور وارد نمیباشد (میباشد).
۲ ـ شکایت آقای/ خانم
۳ ـ شکایت آقای/ خانم
-
-
-
در پایان رسیدگی به شکایات و به ترتیبی که فوقاً به اطلاع رسید صحت انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان .... مورد تأیید قرار گرفت (نگرفت).
امضاء هیئت اجرائی شهرستان ..... امضاء ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در شهرستان ....

فرم شماره ۳۳
بسمه تعالی
ستاد انتخابات کشور
باستناد ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری ۳ نسخه صورتجلسه رسیدگی به شکایات انتخابات شهرستان ...... را به پیوست ارسال میدارد.
فرماندار شهرستان .........

فرم شماره ۳۴ صورتجلسه نهائی
بسمه تعالی
در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که طی دستور شماره .... مورخ ..... وزارت کشور به فرمانداری .... ابلاغ شده است با تشریک مساعی هیئت اجرائی انتخابات انجام شد و متعاقباً با تشکیل ... شعبه اخذ رأی در سراسر حوزه شهرستان .... در روز‌.... از ساعت .... تا ساعت .... در کلیه شعب، اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه جمع آراء رأی دهندگان این شهرستان ...... رأی بوده که اشخاص زیر‌:
۱- آقای دارای رأی
۲- آقای دارای رأی
۳- آقای دارای رأی
۴- آقای دارای رأی
۵- آقای دارای رأی

-
-
-
بوده‌اند. مراتب در اجرای قانون انتخابات جهت اطلاع اهالی آگهی گردید و ظرف مهلت مقرر .... فقره شکایت به هیئت اجرایی مرکز شهرستان واصل شد که هیئت اجرایی پس از رسیدگی نظر به اینکه شکایات را وارد ندانست آن را رد نمود (یا تعداد ..... رأی یا‌...... شعبه را باطل نمود) و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در شهرستان .... خاتمه یافته تلقی و مقرر گردید اوراق و مدارک انتخاباتی توسط فرمانداری ..... نگهداری و پس از اعلام کتبی ستاد انتخابات کشور امحاء گردند.
محل امضاء هیئت اجرایی
محل امضاء ناظر یا ناظرین شورای نگهبان

فرم شماره ۳۵
بسمه تعالی
تلفنگرام ـ تلگراف
تهران. کشور. انتخاب
جلسه نهایی مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان در ساعت .... روز ..... در محل فرمانداری تشکیل و با توجه به نظریه شورای نگهبان که طی شماره .... مورخ .... وزارت کشور به این فرمانداری ابلاغ گردیده نتیجه قطعی انتخابات این شهرستان در ..... شعبه اخذ رأی بشرح ذیل اعلام می‌گردد‌:
جمع آراء مأخوذه .... برگ و تعداد آراء باطل شده .... برگ بوده که دارندگان رأی به ترتیب عبارتند از‌:
۱- آقای دارای رأی
۲- آقای دارای رأی
۳- آقای دارای رأی
۴- آقای دارای رأی
۵- آقای دارای رأی
۶- آقای دارای رأی
۷- آقای دارای رأی
۸- آقای دارای رأی
۹- آقای دارای رأی
۱۰- آقای دارای رأی
فرماندار شهرستان‌....

فرم شماره ۳۶

ارسال صورتجلسه نهائی انتخابات ریاست جمهوری

بسمه تعالی
وزارت کشور. ستاد انتخابات
در اجرای دستور وزارت کشور مبنی بر انجام انتخابات ریاست جمهوری که طی شماره ...... به فرمانداری شهرستان ...... ابلاغ شده است انتخابات در شهرستان ...... پایان پذیرفت و در نتیجه جمع آراء رأی دهندگان این شهرستان ...... رأی بوده است که اشخاص زیر‌:

۱- آقای دارای رأی

۲- آقای دارای رأی

۳- آقای دارای رأی

۴- آقای دارای رأی

۵- آقای دارای رأی

-
-
-
-
-
-
می‌باشند. اینک دو نسخه صورتجلسه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ...... جهت مزید استحضار بپیوست ارسال می‌گردد.
ضمناً کلیه مدارک و صندوق‌های اخذ رأی تا وصول دستور امحاء آن‌ها از طریق وزارت کشور توسط این فرمانداری محافظت خواهد شد.
فرماندار شهرستان .....
فرم شماره ۳۷
صورت‌جلسه امحاء آراء و اوراق انتخابات ریاست جمهوری

بسمه تعالی
در اجرای دستور شماره ...... مورخ ..... وزارت کشور مبنی بر امحاء آراء اوراق انتخابات ریاست جمهوری و بموجب دعوتنامه شماره .... مورخ ...... فرمانداری ...... جلسه هیئت اجرایی شهرستان در محل فرمانداری تشکیل و کلیه آراء و اوراق انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ...... امحاء گردید. سه نسخه از این صورتجلسه تحویل آقای فرماندار شد تا نسبت به ارسال دو نسخه آن به ستاد انتخابات کشور اقدام فرمایند.
محل امضاء اعضایهیئت اجرایی شهرستان ....
محل امضاء هیئت نظارت بر انتخابات (در صورت حضور)

فرم شماره ۳۸
بسمه‌تعالی
ستاد انتخابات کشور
عطف به مرقومه شماره ...... مورخ .... باستحضار می‌رساند‌:
باستناد ماده ۴۱ آئین‌نامه و دستور‌العمل اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری اوراق انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان .... امحاء و دو نسخه صورت‌جلسه مربوط بپیوست ایفاد می‌گردد.
فرماندار شهرستان ....


‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات


انتهای پیام/ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *