مجله حقوقی - عمومی
مهریه محجورین

مهریه محجورین

به دلیل اینکه محجورین اعم از صغیر و سفیه و مجنون در بسیاری از موارد، حق تصرف در اموال خود را ندارند، لازم است که در بیشتر موارد، تعیین مهریه با اجازه، ولی و یا توسط وی انجام شود.
قانون تجارت چیست؟

قانون تجارت چیست؟

قانون تجارت ایران ناظر بر روابط بازرگانان، اعمال تجارتی و هر امر مرتبط با تجارت است.
مراحل قانونی توقیف اموال بابت نفقه

مراحل قانونی توقیف اموال بابت نفقه

در شرایطی که فرد، محکوم به پرداخت مالی به دیگری شده و از اجرای آن خودداری کند، در صورتی که بدهی، عین معین و مشخصی باشد، آن مال را از وی گرفته می‌شود.
سن رشد در قانون

سن رشد در قانون

زمان رشد و سن در افراد مختلف با توجه به وضع جسمی و روحی آنان، اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص متفاوت است.
توقیف اموال بابت نفقه

توقیف اموال بابت نفقه

نحوه توقیف اموال بابت نفقه این است که خواهان، می‌تواند درخواست توقیف اموال را ضمن دادخواست مطالبه نفقه طرح کند.
انواع مهریه را بشناسید

انواع مهریه را بشناسید

مهریه از جمله حقوق مالی زن است که با عقد نکاح به او تعلق می‌گیرد.
معامله اضطراری چیست؟

معامله اضطراری چیست؟

معامله اضطراری، به این معنا است که شخصی، در شرایط ناشی از اضطرار، معامله‌ای انجام می‌دهد که در شرایط عادی، آن را انجام نمی‌داد.
هزینه ایاب و ذهاب شاهد یا مطلع

هزینه ایاب و ذهاب شاهد یا مطلع

شاکی موظف به پرداخت هزینه‌های شکایت کیفری از جمله هزینه ایاب و ذهاب شاهدان است.
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

خرید و فروش مشروبات الکلی، به طور جزئی یا کلی، جرم است.
تعویض پلاک خودروی در رهن

تعویض پلاک خودروی در رهن

از جمله شرایط تعویض پلاک خودرو در رهن، مراجعه به کارخانه خودروسازی و دریافت معرفی نامه است.