دانستنی‌های حقوقی

تشریفات مطالبه خسارات مازاد بر دیه

16:08 - 24 آبان 1402
کد خبر: ۴۷۴۴۶۶۸
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
تشریفات مطالبه خسارات مازاد بر دیه
امکان مطالبه مخارج درمانی زاید بر میزان دیه تعیینی وجود دارد.

خبرگزاری میزان- مطالبه مخارج درمانی زاید بر میزان دیه تعیینی، مستلزم طرح دعوی حقوقی مطابق قواعد قانون آیین دادرسی مدنی است.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران آقای ع. چ. معروف به الف. متهم است به فحاشی و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو نسبت به اقایان س. م؛ و م. پ. دادگاه باتوجه به شکایت مطروحه ازناحیه شکات پرونده وگزارش ضابطان دادگستری وگواهی‌های پزشکی قانونی شکات صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۸ تحقیقات محلی بعمل آمد ازناحیه مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین وگواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه شکات پرونده ودفاعیات غیرموثر وکیل مدافع متهم آقای ع. س؛ که مقرون به ادله اثباتی محکومه پسند نبوده مآلا بزه‌های انتسابی به متهمان برای دادگاه محرز و ثابت گردیده و به استناد مواد ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۴۱ و ۱۴۴ و ۲۹۰ بند الف و ۳۸۶ و ۳۹۳ و ۴۰۱ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۲ و ۴۶۲ و ۴۸۸ بند الف و ۴۹۲ و ۵۴۹ و ۵۵۹ و ۶۳۵ و ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۶ و ۷۰۱ بند الف وپ و ۷۱۰ اقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ومواد ۶۰۸ وتبصره ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بارعایت مواد ۱۹ و ۷۲ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ متهم را درخصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه ۶ و درخصوص بزه فحاشی متهم را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم مینماید که درمرحله اجرای حکم صرفا مجازات اشد درباره اش اجراء خواهد شد وازحیث صدمات عمدی وارده به شکات پرونده که بلحاظ عدم رعایت تساوی درقصاص اجرای قصاص میسور نیست. فلذا حکم اولیه قصاص تبدیلی به دیه گردیده ودرخصوص صدمات وارده به شاکی آقای س. م. طبق گواهی‌های پزشکی قانونی دادگاه متهم را درمورد دیه جراحت متلاحمه بازوی چپ شاکی بپرداخت ۱/۵ صدم دیه کامل انسان ودرمورد دیه جراحت متلاحمه پشت دست چپ شاکی بپرداخت ۱/۵ صدم دیه کامل انسان ودرمورد ارش جراحت حارصه جلوی سینه سمت چپ شاکی بپرداخت نیم درصد دیه کامل انسان ودرمورد ارش آسیب تاندونی ومحدویت حرکتی مختصر باقیمانده درناحیه انگشتان سوم وچهارم دست چپ جمعاً بپرداخت ۲/۵ درصد دیه کامل انسان ظرف یکسال قمری ازتاریخ وقوع بزه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ درحق اقای س. م. محکوم مینماید ودرخصوص صدمات وارده به شاکی آقای م. پ. طبق گواهی‌های پزشکی قانونی متهم را درمورد دیه جراحت متلاحمه قدام بازوی چپ شاکی بپرداخت ۱/۵ صدم دیه کامل انسان ودرمورد جرح متلاحمه انگشت سبابه دست راست بپرداخت سه صدم از یک دهم دیه کامل انسان ودرمورد ارش آسیب عضلات و عرق بازوی چپ به پرداخت دو درصد دیه کامل انسان ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع بزه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ درحق آقای م. پ. محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- علی چ. ن. ن. الف. با وکالت ع. س. ۲. م. پ. ۳. س. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۰۴۴۶ مورخ ۹۵/۳/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۱۸ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن معترض ردیف اول به اتهام فحاشی و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو به ترتیب به ۷۴ ضربه شلاق و یک سال حبس تعزیری و پرداخت دیه در حق مصدومین محکوم گردیده است و مشارالیه به اصل محکومیت و معترضین ردیف دوم و سوم با لحاظ مخارج درمانی به میزان دیه اعتراض نموده اند نظر به اینکه مطالبه مخارج درمانی زائد بر میزان دیه تعیینی، مستلزم طرح دعوی حقوقی است و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید توسط طرفین ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *