دانشنامه حقوقی
ماده ۵۵ قانون شهرداری وظایف شهرداری‌ها را بیان می‌کند.
کد خبر: ۳۲۸۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۹۹ قانون شهرداری‌، اقدامات شهرداری در مورد حریم شهر را مشخص می‌کند.
کد خبر: ۳۲۸۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بیان می‌کند: ادارة ثبت اسناد و دادگاه‌ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقش‌های انجام دهند که قبالً به تصویب شهرداری رسیده باشد.
کد خبر: ۳۲۸۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۱۱۰ قانون شهرداری بیان می‌کند: نسبت به زمین یا بنا‌های مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد.
کد خبر: ۳۲۸۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل را مورد اشاره قرار داده است.
کد خبر: ۳۲۸۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

گذشت در لغت به معنای عفو و بخشودن است و در اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشی و صرف نظر کردن شاکی خصوص از تعقیب متهم یا مجازات محکوم علیه گفته می‌شود.
کد خبر: ۳۲۸۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده 147 قانون ثبت به تعیین وضعیت ثبتی اشاره دارد.
کد خبر: ۳۲۸۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۴۷ قانون ثبت بیان می‌کند: اظهارنامه‌هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود.
کد خبر: ۳۲۸۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۴۸ قانون ثبت بیان می‌کند: متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالکین و کلیه مطالب اظهارنامه صحیحا و صریحا نوشته شود که بعدا موجب اشتباه نگردد.
کد خبر: ۳۲۸۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌کند: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد‌های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌گردد.
کد خبر: ۳۲۷۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده 117 قانون ثبت بیان می کند: تغییر در وضعیات‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ مستلزم‌ تغییر سند مالکیت‌ نیست‌.
کد خبر: ۳۲۷۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۴۵ قانون ثبت بیان می‌کند: املاکی را که پس از پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهی بوسیله اصلاحات خراب می‌شود باید مالک یا شهرداری‌مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد.
کد خبر: ۳۲۷۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۱۴۹ قانون ثبت تصریح می‌کند که «نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه‌ مساحت دارد، ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید».
کد خبر: ۳۲۷۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده 22 قانون ثبت بیان می‌کند: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.
کد خبر: ۳۲۷۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۳۴ قانون ثبت در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند.
کد خبر: ۳۲۷۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۷۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

با بررسی ماده 1108 قانون مدنی این مهم نمایان می گردد که در عقد دایم، هرگاه زن نسبت به عدم ایفای تعهدات عام و خاص زناشویی ( که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند) بدون دلیل موجه اقدام نماید، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
کد خبر: ۳۲۷۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

اصل 4 قانون اساسی بیان می‌دارد که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
کد خبر: ۳۲۷۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

ماده ۱۸۰ قانون پنجم توسعه در راستای تحقق اصل چهل و هشت قانون اساسی بیان می‌کند.
کد خبر: ۳۲۷۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه‌ و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید.
کد خبر: ۳۲۷۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰