حق تقدم عبور با چه کسی است؟

21:00 - 19 اسفند 1398
کد خبر: ۶۰۳۳۳۳
در این گزارش با آئین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا شده و می‌توانید آموخته‌های خود را بازیابی کنید.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، در این گزارش با آئین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا شده و میتوانید آموخته‌های خود را بازیابی کنید.

تاریخچه مقررات
اولین قانون در زمینه استفاده از وسایل نقلیه درتهران، سال ۱۲۸۵ هجری قمری تدوین شد که در آن به قوانین درشکه‌ها و دوچرخه‌ها اشاره شده بود.
پس از آن، اولین آئین نامه کامل قاونین راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید. این آئین نامه در ۱۳ فصل و ۱۰۲ ماده تهیه شد و از آن به عنوان مادر قوانین راهنمایی و رانندگی یاد میشود.

پس از سال ها، این آئین نامه با توجه به تغییرات ایجاد شده در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مورد بازنگری قرار گرفت و در هشتم تیرماه ۱۳۸۴، آئین نامه جدید در ۲۲۳ ماده و ۲ پیوست در ۱۰ فصل به تصویب رسید.

در ادامه بخش چهارم از مواد فصل نهم آئین نامه راهنمایی و رانندگی را می‌خوانید:

فصل نهم - مقررات رانندگی

بخش چهارم - حق تقدم عبور
ماده ۱۳۶- رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای همه اجباری است، مگر درمواردی که به‌موجب مقررات خاص یا علایم ویژه راهنمایی و رانندگی خلاف این حکم دادهشده باشد.
ماده ۱۳۷- حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع‌ها و میدان‌هایی که هیچگونه علامت وچراغ راهنمایی‌و رانندگی وجود نداشته باشد، به ترتیب زیر است‌:
الف - در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه‌ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهندبا هم واردخیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که به سمت راستگردش می‌کند.
ب - هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند.حق تقدم عبور باوسیله نقلیه‌ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
پ - هنگام ورود به میدان‌ها حق تقدم عبور با وسایل نقلیه‌ای است که در درون میداندر حال حرکت‌هستند.
ت - در سه راه‌ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که به طور مستقیم و در سمت ومسیر مجازحرکت می‌کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض راه تلا قی کنندهکمتر باشد.
ماده ۱۳۸- در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیله‌ای است که از راه اصلیعبور می‌کند.رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می‌شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی.در صورت لزوم توقف‌نموده و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که در مسیرمجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجازعبور می‌کنند، وارد این راه بشوند.
ماده ۱۳۹- رعایت مقررات ماده (۱۳۸) برای وسیله نقلیه‌ای که از راه خصوصی یا شانهراه یا گاراژ یاکوچه یا تعمیرگاه و مانند آن‌ها به معابر عمومی وارد می‌شود نیزلازم است.
ماده ۱۴۰- وسیله نقلیه‌ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفیکه در حال‌شروع حرکت به جلو یا عقب، گردش و یا دور زدن هستند حق تقدم عبور دارد.
ماده ۱۴۱- در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد، حق تقدم عبوربا پیادگان است.
ماده ۱۴۲- در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می‌کنند.هرگاه وسیله‌ای‌بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که مستقیم ودر مسیر مجاز عبور می‌نماید.
در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله‌ای است که ضمن حرکت به عقبمشغول توقف یاپارک کردن است.
ماده ۱۴۳- در راه‌هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اعم ازوسایل نقلیه پارک‌شده، مصالح ساختمانی، اشیا، عملیات عمرانی، حفاری و خرابی راهبسته و یا برای عبور از مسیر مجاز کافی‌نباشد، حق تقدم عبور با وسایل نقلیه‌ای استکه مسیر عبور آن‌ها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می‌باشد.
ماده ۱۴۴- در راه‌های کوهستانی و یا راه‌های شیب دار با ویژگی‌های مشابه راه‌هایکوهستانی که در آنهاعبور از کنار وسایل نقلیه طرف مقابل غیر ممکن و یا مشکل‌می‌باشد، راننده‌ای که در جهت سرازیری درحرکت است باید به کنار راه رفته و بهراننده‌ای که در جهت سربالایی در حرکت است تقدم عبور بدهد.
تبصره - در راه‌های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می‌باشد حق تقدمعبور با وسایل‌نقلیه‌ای است که در طرف پرتگاه قرار دارند.

ماده ۱۴۵- در راه‌های مندرج در ماده (۱۴۴) که در کنار آن جای توقف (پارک) یا شانهکافی وجود داردبه نحوی که راننده می‌تواند با استفاده از آن به کنار برود و بااستفاده از آن از عقب رفتن یکی از وسایل نقلیه‌جلوگیری کند، راننده واقع در جهتسربالایی باید با استفاده از آن به راننده واقع در جهت سرازیری اجازه‌عبور دهد.چنانچه یکی از دو وسیله‌ای که می‌خواهند از کنار یکدیگر عبورکنند به منظور امکانعبور، مجبور به‌عقب رفتن بشود، این عمل را باید وسیله‌ای که در جهت سرازیری قراردارد انجام دهد، مگر آنکه به طورآشکار انجام آن از سوی راننده واقع در جهتسربالایی آسانتر باشد.ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *