رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

ماده ۷۱ قانون شورا‌ها

12:16 - 21 تير 1396
کد خبر: ۳۲۸۱۰۲
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
وظایف شورای شهر بر اساس ماده 71 قانون شوراها چیست؟
بنا به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ماده ۷۱ قانون شورا‌ها وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد:

۱- انتخاب شهردار برای مدت چهارسال.
 
 تبصره ۱ -شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
 
تبصره ۲ -شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
 
تبصره ۳) اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲ – (نصب شهرداران در شهر‌ها با جمعیـت بیشـتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سـایر شهر‌ها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد. شورای شهر براسـاس ضـوابط و شـرایط احـراز صـلاحیت شـهرداران منـدرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخـاب مـی کنـد. وزیـر کشـور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صـورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضـوع توسـط شـورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصـمیم گیـری بـوده و تصـمیم آن هیـأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می‌باشد. چنانچه در مـدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شـورای شـهر متبـع خواهـد بـود و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
 
تبصره ۴ -دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف. – استعفای کتبی با تصویب شورا.
 ب. – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج. – تعلیق طبق مقررات قانونی.
د. – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
 
۲ -بررسی وشناخت کمبود‌ها، نیاز‌ها و نارسائی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهـا و پیشـنهاد‌های اصـلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
 
۳ -نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امـور شـهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
 
۴ -همکاری با مسـئولین اجرایـی و نهادهـا و سـازمان‌های مملکتـی در زمینـه هـای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
 
۵ -برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتمـاعی، اقتصـادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذیربط.
 
۶ -تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی ورزشـی و فرهنگـی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.
 
۷ -اقدام درخصـوص تشـکیل انجمنهـا و نهادهـای اجتمـاعی، امـدادی، ارشـادی و تأسیس تعاونی‌های تولیدی و توزیع و مصرف، نیـز انجـام آمـارگیری، تحقیقـات محلـی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.
 
 ۸ -نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقـول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخـل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
 
۹ -تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها بـا رعایـت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
 
۱۰ -تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یـک بـار توسـط شهرداری تهیـه مـی شـود و انتشـار آن بـرای اطـلاع عمـوم و ارسـال نسـخه‌ای از آن بـه وزارت کشور.
 
۱۱ -همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشـور و وزارت مسـکن و شهرسازی.
 
۱۲ -تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریـغ بودجـه سـالانه شـهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شـهرداری‌ها و همچنـین تصویب بودجه شورای شهر. تبصره – کلیه درآمد‌های شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
 
۱۳ -تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیـق نسـبت بـه مبلـغ، مدت و میزان کارمزد.
 
۱۴ -تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعـم از خریـد، فـروش، مقاطعـه، اجـاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری. تبصره – بمنظور تسـریع در پیشـرفت امـور شـهرداری، شـورا میتوانـد اختیـار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایـت آیـین نامـه معـاملات شـهرداری بـه شهردار واگذار نماید.
 
۱۵ -تصویب اساسنامه مؤسسات و شـرکت‌های وابسـته بـه شـهرداری بـا تأییـد و موافقت وزارت کشور.
 
۱۶ -تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میـزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
 
۱۷ -نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
 
۱۸ -نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
 
۱۹ -نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینما‌ها، و دیگـر امـاکن عمـومی، کـه توسـط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خـاص بـرای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بـر طبـق پیشـنهاد شـهرداری و اتخـاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
 
۲۰ -تصویب مقـررات لازم جهـت اراضـی غیـر محصـور شـهری از نظربهداشـت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
 
۲۱ -نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسـایل حمـل امـوات مطـابق بـا اصول بهداشت و توسعه شهر.
 
۲۲ -وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیر‌های تأسیسات شهری.
 
۲۳ -نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میـادین و فضا‌های سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
 
۲۴ -تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حـوزه شـهری و همچنین تغییر نام آن‌ها.
 
۲۵ -تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشـتن هرنـوع مطلـب و یـا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوار‌های شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
 
۲۶ -تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسـته بـه آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها.
 
۲۷ -تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
 
۲۸ -وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
 
۲۹ -وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شـهرداری بـا ادارات و بنگاههـای ذیربط برای دایرکردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و ....
 
۳۰) الحـاقی ۶/۷/۱۳۸۲ – (نظـارت بـر حسـن اداره امـور مـالی شـهرداری و کلیـه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شـهرداری و حفـظ سـرمایه، دارایـی هـا،  اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حسـاب درآمـد و هزینـه آنهـا بـا انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم براساس مقررات قانونی.
 
تبصره – کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسـناد مثبتـه و بـا رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید کـه ایـن اسـناد بایـد بـه امضـای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
 
۳۱) الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ – (شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجـه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
 
۳۲) الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ – (واحد‌های شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظـایفی را بـه عهـده دارنـد، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجـه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
 
۳۳) الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ – (همکاری با شورای تأمین شهرسـتان در حـدود قـوانین و مقررات.
 
۳۴) الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ – بررسی و تأیید طرح هـای هـادی و جـامع شهرسـازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر‌ها پس از ارائـه آن توسـط شـهرداری و ارسـال بـه مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی.
 
تبصره ۱ – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بـوده اسـت شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشـین انجمن شهر خواهد بود.
 
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌هایی کـه ۳۴ شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام اسـت موظفنـد در طـول مـدت یـک سـال مـذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شـهر سـابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحـه اصـلاحی بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

انتهای پیام /


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *