تردد در جاده ها
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۹۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۶۰۳۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۱۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۶۰۲۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۵۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۱ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۹۹۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۷۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، ۱۸.۸ درصد کاهش تردد را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۹۶۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۹۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری ، نسبت به روز قبل ۴.۵ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۹۵۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۸۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۹۴۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۸۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۸۸۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۸۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۳ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۸۶۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۸۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، ۵.۳ درصد افزایش تردد را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۸۵۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهر ، نسبت به روز قبل ۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۸۴۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۹۹ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۳.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۸۳۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۵۱۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۸۲۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۵۰۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۷۹۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

در شبانه‌روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۵۰۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۷۷۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۸۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، ۱۲.۸ درصد کاهش تردد را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۷۶۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۸۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، افزایش ۷.۸ درصدی تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۷۴۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۴۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، ۴.۲ درصد کاهش تردد را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۷۱۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی در شبانه‌روز گذشته از ۲۴۴۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۸ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۶۹۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، کاهش ۲۲.۷ درصدی تردد را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۶۷۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۴۴۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌شهری، ۱۶.۴ درصد افزایش تردد را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۶۵۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳