حقوق و قضا - دانستنی های حقوقی و وکیل آنلاین

حقوق تجارت درباره حق العمل کاری چه نظری دارد؟

حق العمل کار علی الاصول حق انعقاد قرارداد با خود را ندارد مگر مامور به خرید یا فروش اموال و اسنادی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد مگر آمر دستوری خلاف آن را بدهد.

در چه زمانی ارسال کننده نمیتواند از حق استرداد استفاده کند؟

در صورتی که بارنام‌های توسط ارسال کننده تهیه و توسط متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد، ارسال کننده نمیتواند از حق استرداد استفاده کند.

شروط عدم مسئولیت در خصوص متصدی حمل و نقل در قانون تجارت به چه صورت است؟

طبق قانون تجارت شرط عدم مسئولیت در خصوص متصدی حمل و نقل بی اعتبار ولی شرط تحدید مسئولیت معتبر است.