اعلام آرای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال

9:10 - 27 شهريور 1402
کد خبر: ۴۷۳۴۷۷۳
دسته بندی: ورزشی ، فوتبال
اعلام آرای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

خبرگزاری میزان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم آباد به طرفیت جواد عباسی نسبت به رأی شماره ۳۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۶/۴ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف مهدی تقی زاده بوکالت از یوسف بهزادی کلاش به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرخودرو نسبت به رأی شماره ۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی یوسف بهزادی کلاش به خواسته مطالبه وجه بطرفیت تجدیدنظرخوانده به لحاظ آنکه وکیل مشارالیه دارای اختیار مراجعه به فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان و ارکان قضایی را ندارد و فاقد سمت می‌باشد صادر شده است. ملاحظه می‌شود بند ۲ ماده ۶ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص الزام وکلاء یا نمایندگان، اشخاص حقیقی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی منصرف از ذکر و تصریح حدود اختیارات است چه آنکه هرچند وکلای دادگستری به لحاظ داشتن پروانه وکالت ملزم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیستند، اما بدان معنا نیست که در اختیارات تفویض شده تصریح به مشخصات و اصحاب دعوی و مراجعه به فدراسیون و کمیته‌ها و ارکان قضایی نشود و کمیته وضعیت بازیکنان برگرفته از بند ۱ ماده ۱ اساسنامه فدراسیون مرجع شبه قضایی تلقی نمی‌شود لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم آباد به طرفیت محمدعلی صفیا نسبت به رأی شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت سعید محمدی‌فر نسبت به رأی شماره ۳۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳/۲۸۰/۲۵۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت امیرحسین حسین زاده نسبت به رأی شماره ۳۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱/۳۳۵/۷۱۷/۶۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ویستا توربین به طرفیت علیرضا ملکی نسبت به رأی شماره ۳۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۶۰۹/۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت طا‌ها شریعتی خامنه نسبت به رأی شماره ۳۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱/۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت رضا خورسندی نسبت به رأی شماره ۳۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می‌شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *