اقدامات سازمان نوسازی جهت تأمین مسکن شهروندان تهران

9:56 - 27 شهريور 1402
کد خبر: ۴۷۳۴۷۷۰
اقدامات سازمان نوسازی جهت تأمین مسکن شهروندان تهران
مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مسکن به تشریح دیگر اقدامات این سازمان در راستای تسهیل خانه‌دار شدن تهرانی‌ها پرداخت.

خبرگزاری میزان- به گزارش شهر، سید مهدی هدایت مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهارکرد: ایـن سـازمان بـا راه‌اندازی قـرارگاه مسکن اقدامات گسترده‌ای را بـرای تسـهیل تامیـن مسـکن صـورت داده کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از: مبادلـه ۳۸ تفاهم‌نامـه بـا نهادهـا و دسـتگاه‌ها و بخـش خصوصـی بـه ظرفیـت ۵۳۰ هـزار واحـد مسـکونی (از محـل ایـن تفاهم نامه هـا تاکنـون ۲۶۰پـروژه شـامل ۱۷۶ هـزار واحـد مسـکونی در مراحـل نهایـی فرآینـد صـدور پروانـه قـرار گرفته انـد.)

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: آغـاز اجـرای ۱۹ پـروژه مسـکونی بـه ظرفیـت ۱۲ هزار واحـد مسـکونی از سـوی سـازمان نوسـازی و در قالـب مشـارکت بـا سـرمایه گذاران (سـازمان نوسـازی از سـال ۱۳۸۴ تـا قبـل از ایـن دوره تنهـا ۵ هزار واحـد مسـکونی را بـه مرحلـه اجـرا رسـانده بـود)، اجــرای محلــات الگــو بــرای شــکل دهــی بــه قلمروهــای هویتــی مشــخص و برخــوردار از الگوهــای معمــاری ایرانــی-اسـلـامی و فناوری‌هــای نویــن و معمـاری سـبز (این طرح در محلـه نفرآبـاد در منطقـه ۲۰ و اراضـی موسـوم بـه تره‌بـار در منطقـه ۱۹ در حـال اجـرا بـوده و اراضـی تهرانسـر در منطقـه ۲۱، پـادگان کمیـل و نیز در سـایر محلـات هم در دسـت برنامه‌ریـزی و توافـق نهایـی بـا شـرکا اسـت)، توافــق بــا دســتگاه‌های نظامــی درخصــوص ۷ ســایت نظامــی (طــی آنهــا ضمــن تامیــن حــدود ۲۵ هزار واحــد مســکونی توســط دســتگاه‌های مربوطــه، ۱۵۰ هکتــار عرصــه نیــز بــرای تامیــن خدمــات در اختیــار شــهرداری قــرار می‌گیــرد)، فراهم‌سازی مقدمات طرح‌های فروش متری مسکن و راه‌اندازی سازمان اجاره‌داری با هدف بهبود استطاعت پذیری مسکن ازجمله اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران است.

انن‌های پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *