اعلام آرای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال

11:58 - 26 شهريور 1402
کد خبر: ۴۷۳۴۶۳۴
دسته بندی: ورزشی ، فوتبال
اعلام آرای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال
کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

خبرگزاری میزان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم آباد به طرفیت حسین فاضلی نسبت به رأی شماره ۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قراردادی موضوع قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۷/۱ و خسارت دادرسی در حق خوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خوشه طلایی‌ثنا به طرفیت سیداحمد کعبیان پور نسبت به رأی شماره ۳۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه د ادرسی در حق تجدیدنظرخوانده مبتنی بر قرارداد ۱۴۰۰/۱۱/۷ صادر شدبا عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی اترک بجنورد به طرفیت سیدمصطفی سیدی نسبت به رأی شماره ۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد قرارداد به علاوه هزینه دادرسی در حق /تجدیدنظرخوانده صارد شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی به طرفیت ایمان صادقی نسبت به رأی شماره ۳۰۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳/۵۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقیمانده دستمزد قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ به علاوه هزینه دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده صادر شده است که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص عدم کسر ۴۰ درصد مبلغ قرارداد بابت سقوط تیم به دسته پائین‌تر مستند به بند ۵ ماده ۳ قرارداد می‌باشد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ایران جوان بوشهر به طرفیت علی فتحیان نسبت به رأی شماره ۳۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت دستمزد قراردادی موضوع قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

در خصوص استیناف مهدی تقی‌زاده بوکالت از یوسف بهزادی‌کلاش به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان نسبت به رأی شماره ۳۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی یوسف بهزادی کلاش به خواسته مطالبه وجه بطرفیت تجدیدنظرخوانده به لحاظ آنکه وکیل مشارالیه دارای اختیار مراجعه به فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان و ارکان قضایی را ندارد و فاقد سمت می‌باشد صادر شده است. ملاحظه می‌شود بند ۲ ماده ۶ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص الزام وکلاء یا نمایندگان، اشخاص حقیقی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی منصرف از ذکر و تصریح حدود اختیارات است چه آنکه هرچند وکلای دادگستری به لحاظ داشتن پروانه وکالت ملزم به مراجعه دفاتر اسناد رسمی نیستند، اما بدان معنا نیست که در اختیارات تفویض شده تصریح به مشخصات و اصحاب دعوی و مراجعه به فدراسیون و کمیته‌ها و ارکان قضایی نشود و کمیته وضعیت بازیکنان برگرفته از بند ۱ ماده ۱ اساسنامه فدراسیون مرجع شبه قضایی تلقی نمی‌شود لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه ستاره سنندج نسبت به رأی شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به بازنده شدن با نتیجه هفت بر صفر به دلیل مسئول شناختن در نیمه تمام ماندن مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم جاودان ستاره سنندج و بانوان شاهو کامیاران از سری مسابقات لیگ دسته دوم بانوان کشور در مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۹ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با توجه به وضعیت خاص باشگاه مذکور و همچنین رعایت حال محکوم علیه به استناد ماده ۹۳ مقررات اخیر الذکر با تبدیل میزان جریمه به یک بازی بدون تماشاگر تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *