رشد صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده در ۵ ماه نخست سال

11:45 - 20 شهريور 1402
کد خبر: ۴۷۳۳۷۶۶
رشد صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده در ۵ ماه نخست سال
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: میزان صدور پروانه در بافت فرسوده در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به این بازه زمانی در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۹۱ درصد رشد داشته است.

خبرگزاری میزان- به گزارش شهر، مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در مورد آمار نوسازی بافت فرسوده در مدیریت جدید شهری اظهار کرد: پـس از رکـود شدیدی کـه از سـال ۱۳۹۸ شاهد آن بودیم، بـا اتخـاذ تدابیـر لازم از جملـه اصلـاح بنـد ۱۵ ضوابـط طـرح تفصیلـی و همچنیـن دسـتور کار دفاتـر توسـعه محلـی، صـدور پروانـه در بافـت فرسـوده سـیر صعـودی بـه خـود گرفـت. بـه طـوری کـه میـزان رشـد صـدور پروانـه در سـال ۱۴۰۱ نسـبت بـه سـال ۱۴۰۰، حـدود ۶۶ درصـد و در ۵ مـاه اول سـال ۱۴۰۲ نسـبت بـه همین زمان در سـال ۱۴۰۱، در حـدود ۱۹۱ درصـد بـود.

تهیه طرح‌های بازآفرینی شهری

وی ادامه داد: با تهیه طرح‌های بازآفرینی شهری در ایــن دوره اقدامــات گســترده‌ای بــرای تعییــن تکلیــف محدوده‌هــای فرســوده و اراضــی و عرصه‌هــای ناکارآمــد صــورت گرفــت. به طوری که تماما عرصه‌های بلاتکلیـف شـهری کـه بـا موانع مهمی برای نوسازی مواجه بودند با تهیـه ۲۶ طرح بازآفرینی شهری بـه مسـاحت حـدود ۳۸۰۰ هکتار در مسـیر اقدامات عمرانـی و بازآفرینی قـرار گرفتند.

هدایت در توضیح بیشتر افزود: از جملـه محدوده‌هـای مهمـی کـه در ایـن دوره از رکـود چندیـن ده سـاله رهایـی پیـدا کردنـد، می‌تـوان بـه اسـلام آبـاد، ده ونـک، کـن، کوره‌هـای آجرپـزی منطقـه ۱۹، فدائیـان اسلـام و بوسـتان فنـاوری ولایـت بـه عنـوان مرکز نـوآوری شـهر تهـران اشـاره کـرد. همچنیـن بـه عنـوان اولیـن شـهر، محدوده هـای هـدف بازآفرینـی تهـران بـا شـاخص‌های جدیـد شـورای عالـی شهرسـازی و معمـاری و بـا هـدف پیگیـری تحقـق برنامـه تحولـی بازآفرینـی شـهر تهـران، ارتقـا تـاب آوری و توسـعه متـوازن و پایـدار شـهر، شناسـایی و بـه تصویـب کمیسـیون مـاده ۵ رسـید.

بازآفرینـی کارخانـه سـیمان ری

وی ادامه داد: از جملـه پروژه‌هـای فاخـر شـهری کـه در ایـن دوره اجـرا و فـاز اول آن بـه بهره‌بـرداری رسـید، می‌تـوان بـه بازآفرینـی کارخانـه سـیمان، بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مواریـث صنعتـی تهـران اشـاره کـرد. به طوری که هم اکنون مرمـت نهایـی مجموعـه بـه وسـعت بالـغ بـر ۳ هکتـار در دسـت انجـام اسـت.

احـداث بـاغ راه حضـرت فاطمـه زهـرا (س)

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با پرداختن به بـاغ راه حضـرت فاطمـه زهـرا (س) اظهار کرد: پـروژه دیگـر در ایـن حـوزه اجـرای بـاغ راه حضـرت فاطمـه زهـرا (س) بـه طـول حـدود ۹ کیلومتر و مسـاحت ۵۰ هکتـار است که یکـی از بزرگتریـن فضاهـای شـهری در مقیـاس جهانـی اسـت کـه بخش هـای عمـده آن تـا پایـان سـال جـاری بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید.

احـداث دژبـاغ کـن

وی تصریح کرد: پـروژه دژبـاغ کـن بـه مسـاحت ۶۱۰۰ متـر مربـع و زیربنـای حـدود ۱۵۰۰ مترمربـع، بـا معمـاری فاخـر بـه عنـوان یکـی از مراکـز خدماتـی در محلـه کـن اجـرا شـده اسـت.

تکمیـل و بهره بـرداری میدانـگاه شـهید شـهریاری

هدایت یکـی دیگـر از پروژه هـای مهـم کـه در ایـن دوره بـه بهره‌بـرداری رسـید را میدانـگاه شـهید شـهریاری خواند و گفت: مسـاحت این میدانگاه حـدود ۱۲ هزار مترمربـع است کـه در منطقـه ۱۸ اجـرا شـده اسـت.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *