4 سازه غیرمجاز با دستور قضایی در استان خراسان جنوبی تخریب شد

10:58 - 18 دی 1401
کد خبر: ۴۵۸۵۵۵۶
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
دادســتان عمومــی و انقـلـاب اســلامی مرکــز خراســان جنوبــی گفت: دستگاه قضایی خراسان جنوبی در برخود با ساخت و سازهای غیرمجاز عزم راسخ دارد.

خبرگزاری میزان-در دو هفتـه اخیر هشـدارهای دسـتگاه قضایی اسـتان در مـورد سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز زنـگ خطـری را بـرای متخلفـان به صـدا درآرود و چنـد روز قبـل در اقدامـی کـه نشـان از عـزم جــدی ایــن دســتگاه بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیـده دارد، ۴سـازه غیـر مجـاز در مرکـز اسـتان تخریـب شـد.

حجـت الاسلـام والمسلمین علـی نسـایی زهـان گفــت: قانــون تکلیــف می کنـد کـه هـر نـوع سـاخت و سـاز غیرمجـاز بایـد تخریـب شـود، بـر همیـن اسـاس هفتـه گذشـته چهـار مـورد سـاخت و سـاز غیرمجـاز در یکـی از محـلات شـهر بیرجنـد تخریب شـد.

دادســتان عمومــی و انقـلـاب اســلامی مرکــز خراســان جنوبــی افزود: هـر نـوع سـاخت و سـاز غیرمجـاز جـرم مشـهود اسـت و اداراتـی کـه در این زمینه مسـئولیت دارنـد بایـد بـا ایـن موضـوع برخورد و از بـروز آن پیشـگیری کننـد، امـا بـه گفته وی مشـکل ایـن جاسـت کـه برخـی از ادارات تـرک وظیفــه کــرده و در ســایه ســهل انگاری ایــن دســتگاه ها شــاهد ســاخت و ســاز غیرمجــاز هســتیم، لــذا از ابتــدای کار نبایــد بــه افــرادی کــه مجــوز ســاخت ندارنــد اجــازه ســاخت و سـاز داد.
وی بـا ورود بـه موضوعـی اساسـی اعـلام کـرد کـه تخلفات سـاختمانی هـم بایـد زیـر ذره بیـن مسـئولان مربـوط باشـد طـوری کـه اجـازه ندهنـد برخـی تخلفـات عادی انـگاری شـده و باعـث خسـارت زدن بــه مــردم شــود،گفــت: دســتگاه های مسـئول بایـد از تخلفات سـاختمانی جلوگیری کننــد و ایــن موضــوع را در کارگــروه نظــارت و پیگیــری حقــوق عامــه دنبــال می کنیــم.

حجت الاسـلـام والمسلمین نســایی اقــدام در چارچــوب قانـون را الزامـی دانسـت و اعلـام کرد: بـه زودی بازدیــد میدانــی ســرزده از چنــد ســاختمان در حــال احــداث انجــام می شــود تــا مشــخص شـود وجـود تخلفـات در سـاخت و سـاز ناشـی از چـه موضوعاتـی اسـت.

وی بــا اشــاره بــه وجــود برخــی خلاءهــای قانونـی در حـوزه سـاخت و سـازها گفـت: البته اینکـه برخـی دسـتگاه ها بـه تکالیـف قانونـی عمـل نمی کننـد هـم موجـب بـروز مشـکلاتی می شــود.

در مـورد سـاخت و سـاز هـای غیـر مجـاز هم بـه تـرک فعـل وظیفـه برخـی ادارات اشـاره کرد و ادامـه داد: همـه چیـز بایـد بـر مبنـای قانـون باشـد. وظیفـه دسـتگاه قضـا تخریـب نیسـت بلکــه نظــارت بــر کار دســتگاه های اجرایــی اسـت کـه بـه وظایـف خـود عمـل کننـد.
وی تصریح کرد: وجــود ســاخت و ســازهای غیرمجـاز موجـب تخریـب چهره شـهرها شـده و مشــکاتی در مســایل زیرســاختی ایجــاد میکنـد لـذا بایـد به طـور قاطـع بـا ایـن قبیـل ســاخت و ســازها برخــورد کــرد.

حجــت الاسـلـام والمسلمین نســایی با تأکید بر اینکه هــر خانـه ای کـه غیرمجـاز سـاخته شـده بـا حکـم دادگاه تخریــب می شــود. پــس از ایــن ادامه داد: پس از این بایـد دسـتگاه های اجرایـی مراقبـت کننـد کـه شــاهد چنیــن ســاخت و ســازهایی در شــهر نباشـیم.دسـتگاه قضایـی اسـتان پدیـده زمین خـواری و ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز را در ابعــاد مختلــف مــورد توجــه قــرار داده و در تــلاش اسـت مسـیرهای متعـدد ورود بـه ایـن تخلف را ببنـدد.

گفتنی است در تاریخ 5دی مـاه حجت الاسلام والمسلمین علی موحدی راد گفت: در روسـتاهای مجـاور شـهر بیرجند برخـی افراد اراضـی ملـی را بـه صـورت غیرقانونـی تصـرف می کننـد و دسـتگاه های متولـی بایـد ضمـن رفــع تصــرف، ایــن اراضــی را در قالــب طــرح نهضـت ملـی مسـکن سـاماندهی کننـد.

حجت الاسـلـام والمسلمین علــی موحــدی راد افــزود: در روسـتاهای مجـاور شـهر بیرجند شـاهد برخی اقدامــات ســودجویانه هســتیم کــه افــراد اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی را بـه صـورت غیرقانونــی تصــرف می کننــد و دســتگاه های متولـی بایـد ضمـن رفـع تصـرف در مراقبت از اراضـی ملـی بیشـتر دقـت کننـد.

وی بـا توجـه بـه اینکـه زمینـه تخلفاتـی از ایـن دسـت در شـهرهای قایـن و بیرجنـد بیشـتر از دیگـر نقـاط اسـتان وجـود دارد ، چنـدی قبـل اکبر زاده هـم در ایـن زمینـه هشـداری جـدی بـه متخلفـان داد و اعلـام کـرد: بـدون هیچگونــه مماشــاتی بــا افــراد متخلــف برخــورد و دســتور تخریــب ایــن بناهــا اجــرا می شــود.

دادسـتان قایـن از رشــد قــارچ گونــه ســاخت و سـازهای غیرمجـاز در حاشـیه شـهر بـه شـدت انتقــاد کــرد.

بررســی ایــن رویدادهــا نشــان مــی دهــد، حرکتــی راســخ از ســوی دســتگاه قضایــی اسـتان آغـاز شـده تـا شـاهد پایـان سـاخت و ســازهای غیــر مجــاز در اســتان باشــیم.

انتهای پیام/


برچسب ها: خراسان جنوبی

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *