قانون آیین دادرسی مدنی
وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد.
کد خبر: ۵۳۴۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن بوده و در اصطلاح حقوقی، عبارت از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود است؛ بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق، به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.
کد خبر: ۴۶۲۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
کد خبر: ۴۳۰۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۴۲۶۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و باید در قرار ارجاع به کارشناسی، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین شود.
کد خبر: ۴۱۱۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره، مستأجر ملک را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، اجاره‌بهایی که اجرت‌المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.
کد خبر: ۳۹۵۰۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.
کد خبر: ۳۸۹۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی و خبر دادن از حقی آمده و در اصطلاح، اخبار شخصی به ثبوت حقی بر خود است که آن را اعتراف نیز می‌نامند و اگر اخبار به حق خود، بر دیگری باشد، آن را دعوی و اگر اخبار به حق دیگری بر دیگری باشد، آن را شهادت گویند.
کد خبر: ۳۸۸۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می‌شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه‌ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند.
کد خبر: ۳۸۵۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

وقتی می‌خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم، از اظهارنامه استفاده می‌کنیم و همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم.
کد خبر: ۳۷۳۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

هنگامی که هر یک از اصحاب دعوا احساس کنند دادرس دادگاهی که دعوا به آن ارجاع شده است، اصل بی‌طرفی را نادیده گرفته است، حق دارند او را رد کنند تا دادرس دیگری، به جای او به دعوا رسیدگی کند. به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادرس در مواردی باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
کد خبر: ۳۶۳۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این فرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
کد خبر: ۳۴۳۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد که شرایط آن در قانون ذکر شده است.
کد خبر: ۳۱۲۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ، ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان‌پذیر است.
کد خبر: ۲۴۵۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

درخواست تأمین دلیل را به دو صورت كتبی و شفاهی می‌توان انجام داد. زمان درخواست می‌تواند قبل از اقامه دعوا یا در هنگام دادرسی باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۶

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.
کد خبر: ۱۵۲۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

خبرگزاری میزان - اعتراض در لغت و در اصطلاح حقوقی به معانی مختلفی نظیر خرده گرفتن و ایراد گرفتن آمده و ثالث کسی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
کد خبر: ۱۰۶۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴